Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.192-196
DİZ OSTEOARTRİT HASTALARINDA SERUM SALUSİN- ΑLFA VE SALUSİN-ΒETA DÜZEYLERİ Serum Salusin-Αlpha and Salusin-Βeta Levels in Patients with Knee Osteoarthritis Seda SABAH ÖZCAN, Murat ÇAKIR, Mehmet GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ ÖZET Giriş: Osteoartrit (OA), yaşlılarda yüksek prevalanslı majör kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Eklem kıkırdağının ağrılı kaybı ile karakterize, poligenik ve çok faktörlüdür. Çalışmamızda diz osteoartrit hastalarında serum salusin-α ve salusin-β seviyelerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Serum örnekleri 38 sağlıklı ve 35 diz osteoartritli bireylerden elde edilmiştir. Serum örneklerinde ELISA yöntemi ile salusin-α ve salusin-β seviyeleri belirlenmiştir. Bulgular: Serum salusin-α seviyesi OA grubunda (2569±839 pg/ml), kontrol grubuna (3131±1066 pg/ml) kıyasla anlamlı olarak azalmıştır (p=0.0136). Benzer şekilde serum salusin-β seviyesi de OA grubunda (708±207 pg/ml) kontrol grubuna (1027±448 pg/ml) oranla düşük olarak bulunmuştur (p=0.0002). Sonuç: Serum salusin-α ve salusin-β düzeyleri birbirleriyle korele şekilde diz osteoartritli hastalarda azalmıştır. Diz OA hastalığında serum seviyesi düşük olan salusinlerin hangi moleküler mekanizmalar üzerinden OA hastalığı ile ilişkili olduğunun anlaşılması için daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Osteoartrit; salusin-α; salusin-β ; serum; ELISA ABSTRACT Aim: Osteoarthritis (OA) is a major musculoskeletal disease with high prevalence in the elderly. It is characterised by the painful loss of articular cartilage and is polygenic and multifactorial. In this study, we aimed to investigate serum salusin-α and salusin-β levels in patients with knee osteoarthritis. Materials and Methods: Serum samples were obtained from 38 healthy subjects and 35 knee osteoarthrit patients. Salusin-α and salusin-β levels were determined by ELISA in serum samples. Results: Serum salusin-α levels were significantly decreased in the OA group (2569±839 pg/ml) compared to the control group (3131±1066 pg/ml) (p=0.0136). Similarly, serum salusin-β levels were lower in OA group (708±207 pg/ml) than in control group (1027±448 pg/ml) (p=0.0002). Conclusion: Serum salusin-α and salusin-β levels decreased in patients with knee osteoarthritis, correlated with each other. Further investigations are needed to understand the molecular mechanisms associated with low serum levels of salusins in knee OA. Keywords: Osteoarthrit; salusin-α; salusin-β ; serum; ELISA
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,971 Tekil Ziyaretçi