Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.13-17

AKNE VULGARİS HASTALARINDA, AKNENİN ŞİDDETİ VE DEMOGRAFİK BİLGİLERİNE GÖRE STİGMATİZASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Assessment of Stigmatization According to Acne Severity and Demographic Information in Patients with Acne Vulgaris

ÖZET

Amaç: Deri hastalıkları, yerleşimine göre hem görünür alanda, hemde gizli lokalizasyonda, yerle- şim ile ilişkili olarak stigmatizasyona (damgalanma duygusu) neden olabilir ve hastanın yaşamında, büyük olumsuzlara yol açabilir. Bu çalışmada sıklıkla peripuberte döneminde ortaya çıkan akne vulgaris hastalığında, cinsiyet, eğitim durumu ve hastalığın şiddetine göre stigmatizasyonu değer- lendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Dermatoloji polikliniğine başvuran 18-35 yaş aralığında, akne vulgaris hasta- larında stigmatizasyon anketi doldurulması istendi. Akne skorlaması yapıldı ve kaydedildi. Veriler SPSS 20.00 programı ile kaydedildi. p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastaların 61’i erkek, 187’si bayandı. Erkeklerin stigmatizasyon skoru 83.83+23.76 iken, bayanların skoru 84.13+25.48 idi. Akne şiddet skoru farklı olduğu halde, değerlendirilen bazı de- ğişkenlere göre stigma skorları arasında fark saptanmadı.

Sonuç: Akne vulgaris, akne şiddetine bağlı olmaksızın stigmatizasyona yol açabilmektedir. Sosyo ekonomik düzey ve medeni durum akne şiddeti ve stigmatizasyondan bağımsız faktörlerdir. Sonuç olarak, akne vulgarisin şiddeti ve diğer değişkenlere bakılmaksızın her formunun tedavi edilmesi damgalanma duygusunu önleyebilecektir.

Anahtar kelimeler: Akne vulgaris; Akne şiddeti; Eğitim düzeyi; Stigmatizasyon

ABSTRACT

Objective: Skin diseases may cause stigmatization with regard to both visible and hidden localization and can lead to considerable problems in patient’s life. In this study, we aimed to evaluate the stigmatization, according to gender, educational status and severity of the disease, in acne vulgaris which commonly occurs in peripubertal period.

Material and Methods: Acne vulgaris patients between the ages of 16-35 who were admitted the dermatology outpatient clinic were asked to fill out a questionnaire about stigmatization. Acne grade was determined and recorded. Statistical analysis was performed using SPSS 20.00. p <0.05 was considered significant.

Results: Of the patients , 61 were men and 187 were women. The mean stigmatization scores of men was 83.83+23.76 whereas the mean stigmatization scores of women was 84.13+25.48. The mean age of patients was 19.31+3.83. Although acne grades were different, there was no difference between stigmatization scores according to evaluated some variables.

Conclusion:  Acne  vulgaris  can  lead  to  stigmatization without  depending  on  the  severity  of acne. Marital status and socioeconomic level are independent factors from acne severity and stigmatization. As a result, regardless of severity of acne and other variables, treatment of all forms of acne may prevent stigmatization.

Key words: Acne vulgaris; Severity of acne; Educational status; Stigmatization

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 584,998 Tekil Ziyaretçi