Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.172-178
FOTOTERAPİ ALAN HASTALARDA DEMODEX FOLLİCULORUM VE DEMODEX BREVİS TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Demodex folliculorum and Demodex brevis in Patients Undergoing Phototherapy Ebru ÇELİK, Özlem Makbule Aycan KAYA ÖZET Amaç: İnsanlarda Demodex folliculorum (DF) ve Demodex brevis (DB) olmak üzere sadece iki Demodex türü saptanmıştır. Demodex akarları insan vücudunda en sık yüz bölgesinde (alın, yanak, burun ve çene) bulunurken diğer bölgelerde daha seyrek yerleşirler. Çalışmada fototerapi tedavisi alarak immünsüpresyon gelişen hastalarda Demodex akarlarının (DF ve DB) görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dar bant ultraviyole B (UVB) fototerapisi alan 48 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 48 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak dahil edildi. Katılan tüm bireylerin alın, sağ ve sol yanak, burun, çene ve sırt bölgesinden standart yüzeyel deri biyopsisi tekniği (SYDB) ile örnekler alınarak ışık mikroskobunda incelendi. Tanıda cm²'de 5 veya daha fazla akar görülmesi pozitif olarak değerlendirildi. Bulgular: Fototerapi alan hastaların kontrol grubuna göre daha fazla Demodex akarı ile enfeste olduğu görüldü (p=0.001). Dar bant UVB fototerapisi alan 48 hastanın 14'ünde DF, 8 hastada DF'ye ek olarak DB'nin pozitif olduğu belirlendi. Kontrol grubunda ise sadece 1 kişide DF pozitifliği mevcut olup DB tespit edilmedi. Demodex spp. görülme durumu fototerapi alan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada fototerapinin Demodex akar yoğunluğunu önemli derecede arttırdığı belirlendi. Bu nedenle, fototerapi alan hastalarda immün sistemin zayıflaması sonucu demodikozise bağlı cilt lezyonlarının gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Anahtar Sözcükler: Fototerapi; Demodex akarları; Demodex folliculorum; Demodex brevis; İmmünsüpresyon. ABSTRACT Objectives: There have been only two species of Demodex identified in humans, namely, Demodex folliculorum (DF) and Demodex brevis (DB). While Demodex [Acari: Demodicidae] are mostly located in humans on facial parts including the forehead, cheeks, nose and chin, they occur more sparsely in other areas. The aim of this study was to establish the prevalence of Demodex in immunosuppressed patients undergoing phototherapy. Materials and Methods: The study involved 48 patients receiving narrow‐band ultraviolet B (NB-UVB) phototherapy in addition to 48 healthy volunteers of comparable age and gender as the control group. Specimens were taken from all participants by using standardized skin-surface biopsy of the forehead, right and left cheeks, nose, chin and back proximal areas and were inspected with a light microscope. The incidence of 5 or more mites per cm² was assessed as positive in the diagnosis. Results: The patients receiving phototherapy were seen to have been more infested with Demodex mites than the control group (p=0.001). Out of 48 patients treated with NB-UVB therapy, 14 were tested positive for DF while 8 patients had positive DB apart from DF. As for the control group, only 1 participant had positive DF while DB was not observed. The incidence of DF infestation was statistically rather significant in the treatment group receiving phototherapy when compared with the control group (p>0.05). Conclusion: In this study, it was found that phototherapy increased the Demodex density. Therefore, it should be remembered that Demodex spp. will increase with the weakening of the immune system and it may cause skin lesions in patients treated with phototherapy. Keywords: Phototherapy; Demodex mites; Demodex folliculorum; Demodex brevis; Immunosuppression.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,974 Tekil Ziyaretçi