Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.167-171
PREEKLAMPSİDE SİSTEMİK ENFLAMATUAR CEVAP BELİRTEÇLERİ Systemic Inflammation Response Markers in Preeclampsia Taylan ONAT , Demet AYDOĞAN KIRMIZI , Melike DEMİR ÇALTEKİN, Emre BAŞER , Ethem Serdar YALVAÇ ÖZET Amaç: Preeklamptik ve sağlıklı gebelerde; sistemik enflamatuar cevap belirteçlerinin değerlendirilmesi ve hastalığı predikte etmedeki etkisinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Mart 2017/Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmış, retrospektif bir çalışmadır. Preeklamptik hastalar ile sağlıklı gebelerin verileri hasta dosyalarından ve hastane bilgi yönetim sistemi taranarak elde edildi. Kontrol grubu oluşturulurken PE grubu ile yaş ve VKİ parametrelerinde istatiksel anlamlı farklılık olmamasına dikkat edildi. Gestasyonel diyabetes mellitus, tip I-II diyabetes mellitus, çoğul gebelikler, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, tiroid hastalıkları, kronik enflamatuvar hastalıklar, akut enfeksiyonlar ve kortikosteroid kullanan gebeler çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Çalışmaya 39 preeklamptik gebe ve 91 sağlıklı gebe dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen kadınların yaş ortalaması 30.5±5.26; vücut kitle indeksi ortalaması 27.9±4.28 idi. Gruplar arasında yaş ve vücut kitle indeksi değerleri anlamlı değildi. Parite, sistolik ve diastolik kan basınçları gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı. Fakat nötrofil/lökosit oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve lenfosit/monosit oranı (LMR) değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda preeklamptik ve sağlıklı grupta sistemik enflamatuar cevap belirteçleri açısından farklılık saptanmamıştır. Anahtar kelimeler: Gebelik; hipertansiyon; preeklampsi; enflamasyon ABSTRACT Aim: In preeclamptic and healthy pregnant women; the evaluation of systemic inflammatory response markers and determining the effect in predicting the disease. Material and Methods: Our study is a retrospective study conducted between March 2017 / May 2019. The data of preeclamptic patients and healthy pregnant women were obtained by scanning patient files and hospital information management system. While forming the control group, it was paid attention that there was no statistically significant difference for age and BMI parameters between groups. Pregnant women with gestational diabetes mellitus, type I-II diabetes mellitus, multiple pregnancies, kidney diseases, liver diseases, thyroid diseases, chronic inflammatory diseases, acute infections and using corticosteroids were excluded. Results: Thirty nine preeclamptic pregnant women and 91 healthy pregnant women were included in the study. The average age included women in the study was 30.5 ± 5.26; mean body mass index was 27.9 ± 4.28. Age and body mass index values were not significant between the groups. Parity, systolic and diastolic blood pressures were significantly different between the groups. However, when neutrophil / leukocyte ratio (NLR), platelet / lymphocyte ratio (PLR) and lymphocyte / monocyte (LMR) ratio were evaluated, no significant difference was found between the groups. Conclusion: In our study, no difference was found in terms of systemic inflammatory response markers in preeclamptic and healthy groups. Keywords: Pregnancy; hypertension; preeclampsia; inflammation
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,961 Tekil Ziyaretçi