Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.160-166
İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Demographic Characteristics and Clinical Outcomes of Patients Presenting to the Emergency Department with Suicide Attempt Dilek ATİK, Nusin YALIMOL, Bensu BULUT, Ahmet ERDUR, Hilmi KAYA, Ramazan ÜNAL, Ramazan GÜVEN, Başar CANDER ÖZET Amaç: İntihar, kişinin istemli olarak özbenliğine yönelmiş bir saldırganlık halidir. Her geçen gün mortalite ve morbitide oranları artan intihar vakaları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, intihar girişimi nedeni ile başvuran hastaların demografik özellikleri, intihar girişimi yöntemlerinin değişken klinik faktörleri ile değerlendirilmesi ve sonuçlarla literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 01.12.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne başvuran hastaların adli kayıtlarını ve hasta dosyalarını inceleyerek retrospektif olarak yapıldı. İstatistiksel olarak Ki-Kare (χ2) Bağımsızlık, Ki-Kare (χ2) Eğilim ve Fisher'in Exact χ2 testleri kullanılmıştır. P <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmamıza toplam 504 hasta dahil edildi. Katılımcıların % 70.4'ü kadın,% 29.6'sı erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 30.14 dür. Eğitim düzeyi değerlendirildiğinde; % 67.7'si lise mezunu, % 22.4'ü üniversite mezunu, % 8.1'i ortaokul mezunu ve % 1.8'i ilkokul mezunu idi. Gruplar arası intihar girişimi, psikiyatrik bozukluk Glaskow koma skalası varlığında istatistiksel olarak anlamlı değildi, GKS, Klinik nihai sonuçları, intihar girişiminin aylara göre dağılımı ve intihar girişiminin zamanı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p = 0.000). Sonuç: İntihar olgusu, normal yaşam beklentisinin aksine, erken ölüm nedenlerinden biri olarak hem ülkemizde hem de dünyada yüzyıllardır önemini yitirmemiş bir durumdur. Bireylerin, ilkokuldan başlayan kontrollere ek olarak, okul çağından itibaren ruh sağlığı için periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğini ve okul çağından başlayarak psikolojik danışmanlarla birlikte çalışarak olası intihar girişimlerinin önlenebileceğine inanıyoruz. Anahtar kelimeler: İntihar girişimi; acil servis; psikiatrik hastalık ABSTRACT Objectives: Suicide is a state of aggression that is voluntarily directed towards the self. Suicide cases with increasing mortality and morbidity rates with each passing day are an important public health problem. In this study, it was aimed to evaluate the demographic characteristics, methods of suicide attempt with variable factors of clinical results of the patients who applied with the reason of suicide attempt, and to contribute to literature with the results. Materials and Methods: This study was performed retrospectively by examining forensic records and patient files of patients who came to a Training and Research Hospital Emergency Medicine Clinic with the reason of suicide between the dates of 01.12.2018-31.12.2018. Chi-Square Independence, Chi-Square Trend, and Fisher's Exact tests were used in statistical. p <0.05 was considered statistically significant. Results: A total of 504 patients were included in our study.Among the participants, 70.4% were female and 29.6% were male. The mean age of the participants was 30.14. Education levels were evaluated, 67.7% were high school graduates, 22.4% university graduates, 8.1% middle school graduates and 1.8% elementary school graduates. The suicide attempt months between groups was not statistically significant in the presence of psychiatric disorder Glaskow coma scale, final clinical results, distribution of suicide attempt according to months and the time of suicide attempt was found to be statistically significant (p=0.000). Conclusion: The phenomenon of suicide is a situation that has not lost its importance on the agenda both in our country and the world for centuries as one of the causes of early death that can be prevented,unlike normal life expectancy.We believe that individuals should be, in addition to check-ups starting in primary school, periodically checked for mental health starting from school age, and that possible suicide attempts can be prevented by working together with psychological counselors starting from school age. Keywords: Suicide attempt; emergency department; psychiatric disorders
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,949 Tekil Ziyaretçi