Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.153-159
ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI VE EPHX2 GENİ K55R POLİMORFİZMİ Abdominal Aortic Aneurysm and EPHX2 Gene K55R Polymorphism İsmail SARI, Meral YILMAZ, Nurkay KATRANCIOĞLU ÖZET Amaç: Epoksieikozatrienoik asitler (EET'ler), kalp damar sistemi üzerinde, arteriyel vazorelaksasyonu uyarma, kan basıncını düşürme, antiinflamatuvar etkiler gibi çeşitli faydalı etkilere sahiptir. EPHX2 geni tarafından kodlanan çözünür epoksit hidrolaz (çEH) EET'leri daha az biyoaktif diollere dönüştürür. çEH inhibisyonunun, abdominal aort anevrizmasının (AAA) da dahil olduğu birçok kardiyovasküler hastalığa ait hayvan modellerinde pozitif etki oluşturduğu gösterilmiştir. çEH aktivitesinde bir artışa neden olan EPHX2 genindeki K55R polimorfizminin koroner arter hastalığı, iskemik inme gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, K55R polimorfizminin AAA ile ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı AAA ve EPHX2 K55R polimorfizmi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 75 sağlıklı ve 50 AAA hastasında K55R polimorfizmi analiz edildi. K55R polimorfizminin genotiplenmesi, çift boya hidroliz probları kullanılarak gerçek zamanlı PCR ile gerçekleştirildi. Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında K55R polimorfizminin genotip dağılımları yönünden anlamlı bir fark saptanmadı. Ayrıca, K55R polimorfizmi için heterozigot genotip taşıyan bireylerde AAA gelişme riskinin yabanıl tip allel taşıyan bireylere göre 1.63 kat daha yüksek olduğu tespit edildi, ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değere ulaşmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak, heterozigot bireyler 1.63 kat daha yüksek AAA gelişimi için risk oranına sahip olmalarına rağmen, istatistiksel sonuçlar bir Türk popülasyonundaEPHX2 K55R polimorfizmi ile AAA arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, bu polimorfizm ve AAA arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için daha fazla birey ve/veya farklı kökenleri içeren çeşitli popülasyonlarda ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Epoksieikozatrienoik asit; abdominal aort anevrizması; çözünür epoksit hidrolaz; polimorfizm ABSTRACT Aim: Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) have various beneficial effects on the cardiovascular system such as stimulating arterial vasorelaxation, lowering blood pressure, promoting anti-inflammatory effects. The soluble epoxide hydrolase (sEH) enzyme encoded by the EPHX2 gene that converts EETs into less bioactive diols. It was demonstrated that inhibition of sEH, exhibit a protective effect on animal models of many cardiovascular diseases, include also abdominal aortic aneurysm (AAA). K55R polymorphism in the EPHX2 gene that cause an increase in sEH activity have been associated with developing coronary artery disease, ischemic stroke. However, it remains unknown whether K55R polymorphism are associated with AAA. Therefore, the objective of this study is to evaluate the association between AAA and EPHX2 K55R polymorphism. Materials and Methods: In this study, K55R polymorphism was analysed in 75 healthy and 50 AAA patients. Genotyping of K55R polymorphism was performed by the real-time PCR using double-dye hydrolysis probes. Results: No significant differences were found in the genotype distribution of K55R polymorphism between the patients and controls. Furthermore, development of AAA risk in individuals carrying heterozygous genotype for K55R polymorphism was found to be 1.63 times higher than individuals carryingwild-type allele, however, this result failed to reach statistical significance. Conclusıon: In conclusion, although heterozygous individuals have 1.63 times higher risk ratio for AAA development, statistical results showed that there was no association between the EPHX2 K55R polymorphism and AAA in the Turkish population. However, further studies are needed to evaluate the association of this polymorphism and AAA in various populations which include more individuals and / or of different origins. Keywords: Epoxyeicosatrienoic acids; abdominal aortic aneurysm; soluble epoxide hydrolase; polymorphism
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 520,006 Tekil Ziyaretçi