Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ







haziran2020.145-152
GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN YÖNETİMİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN DENEYİMİ Management of Gastrointestinal Stromal Tumors:Experience of a University Hospital Ahmet AKBAŞ, Hüseyin BAKIR, Hasan DAGMURA, M. Fatih DAŞİRAN, Emin DALDAL, Yavuz Selim ANGIN, F. Alev DERESOY, İsmail OKAN ÖZET Amaç: Gastrointestinal stromal tümör (GIST) gastrointestinal kanalın en sık görülen mezenkimal tümörüdür. Özofagustan rektuma kadar tüm gastrointestinal kanal boyunca izlenebilir. Son yıllarda radyolojik yöntemlerin kullanımının artmasıyla birlikte GIST’lere daha sıklıkla rastlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2010- Ocak 2018 yılları arasında hastanemizde tanı konulan ve cerrahi tedavileri yapılan 28 GIST olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerinden tümörün yerleşim yeri, boyutu, çapı ve tümörde nekroz varlığı değerlendirildi. Ameliyatla çıkarılan tümörlü dokuların histopatolojik incelemesinde tümör çapı, tümörde nekroz varlığı ve mitoz oranı belirlenerek tümörler çok düşük, düşük, orta ve yüksek riskli olarak gruplara ayrılarak BT görüntüleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 66,64±10,30 olan 28 hasta (16 kadın, 12 erkek) alındı. Tümörlerin tamamı gastrointestinal sistemden kaynaklanıyordu. Yerleşim yerine göre % 60,7 (n:17) mide, %32,2 (n:9) ince barsak ve %7,1 (n:2) kolon kaynaklı, ilk başvuru anındaki en belirgin şikâyetlerinin %67,8 ise karın ağrısı olduğu görüldü. Yüksek risk grubunda olan hastalardaki tümörün diğer risk grupları ile karşılaştırıldığında BT’de tanımlanan maksimum çap, santral nekroz ve metastaz görülme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmiştir(p<0,05). Histopatolojik inceleme sonunda hastaların 9’u yüksek, 5’i orta, 4’ü düşük ve 10 hasta ise çok düşük riskli olarak sınıflandırıldı. Hastaların hepsine cerrahi rezeksiyon uygulandı. 19 hastanın ameliyatı açık, kalan 9 hastanın ise laparoskopik olarak yapılmıştır. Sonuç: Radyolojik yöntemler GIST'lerin tanı, tedavi ve takibinde önemlidir. BT radyolojik yöntemlerden en sık kullanılan tetkik aracıdır. Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör; bilgisayarlı tomografi; cerrahi tedavi ABSTRACT Objective: Gastrointestinal stromal tumor (GIST) is the most common mesenchymal tumor of the gastrointestinal tract. It can be observed through out the gastrointestinal tract from esophagus to rectum. The incidence of GIST has increased in recent years with the increasing use of radiological methods. Materials and Methods: In this study, 28 GIST cases diagnosed and treated surgically in our hospital between January 2010 and January 2018 were evaluated retrospectively. Tumor location, size, diameter and tumor necrosis were evaluated according to computed tomography (CT) images. Histopathological examination of the specimens removed by surgery revealed tumor diameter, presence of necrosis in the tumor and the rate of mitosis. Tumors were divided into very low, low, medium and high risk groups and compared with CT images. Findings: The study included 28 patients (16 females, 12 males) with a mean age of 66.64 ± 10.30 years. All tumors originated from the gastrointestinal tract. 60.7% (n: 17) of the tumors were located in the stomach, 32.2% (n: 9) of the small intestine and 7.1% (n: 2) of the colon. The most significant complaint at the time of admission was abdominal pain (67.8%). When the tumor in the high-risk group was compared with the other risk groups, a statistically significant difference was observed between the maximum diameter defined in CT, the presence of central necrosis and metastasis (p <0.05). Conclusion: Radiological methods are important in diagnosis, treatment and follow-up of GISTs. CT is the most commonly used diagnostic tool of radiological methods. Keywords: Gastrointestinal stromal tumor; computed tomography; surgical treatment
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,996 Tekil Ziyaretçi