Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.140-144
MATERNAL SERUM D VİTAMİNİ SEVİYESİNİN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ The Effect of Maternal Serum Vitamin D Level on Pregnancy Results Taylan ONAT, Emre BAŞER, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ ÖZET Amaç: D vitamini kalsiyum dengesi ve kemik sağlığının sağlanmasında önemli bir yağda çözünen vitamindir. D vitamini eksikliği tüm dünyayı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı; bölgemizdeki gebelerin D vitamini seviyesini saptamak ve olası gebelik komplikasyonları ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Kesitsel tipte yapılan bu çalışmaya kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine rutin gebelik muayenesi için başvuran 175 gebe dahil edildi. Çalışmaya katılan gebelerin demografik özellikleri ve obstetrik hikayeleri kayıt edildi. Maternal serum D vitamini seviyeleri ile gebelik sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin ortalama serum D vitamini değeri 11,16±7,15 ng/ml olarak saptandı ve gebelerin % 57.7’sinde ciddi D vitamini eksikliği (< 10 ng/ml) vardı. Gebelik sonuçları ile maternal D vitamini seviyeleri arasında ilişki saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda ciddi D vitamini eksikliğinin % 57.7 olarak saptanmasına rağmen maternal D vitamini seviyeleri ile gebelik sonuçları arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Anahtar kelimeler: D vitamini; gebelik; gestasyonel diabetes mellitus. ABSTRACT Aim: Vitamin D is an important fat-soluble vitamin maintaining calcium balance and bone health. Vitamin D deficiency is an important public health problem affecting the whole world. The aim of this study is to determine the vitamin D level of pregnant women in our region and to evaluate the relationship with possible pregnancy complications. Material and Method: 175 pregnant women who were admitted to the obstetrics and gynecology outpatient clinic for routine pregnancy examination were included in this cross - sectional study. Demographic characteristics and obstetric history of the pregnant women involved in this study were recorded. Maternal serum vitamin D levels and pregnancy outcomes were compared. Results: The average serum vitamin D value of the pregnant women involved in this study was 11.16 ± 7.15 ng/ml and 57.7% of the pregnant women had severe vitamin D deficiency (<10 ng/ml). There was no correlation between pregnancy outcomes and maternal vitamin D levels. Conclusion: In our study, although severe vitamin D deficiency was found to be 57.7%, no correlation between maternal vitamin D levels and pregnancy outcomes was detected. Key words: Vitamin D; pregnancy; gestational diabetes mellitus
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,989 Tekil Ziyaretçi