Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.125-132
ÇOCUKLARDA AKUT, KOMPLİKE APANDİSİT VE KARIN AĞRISI GÖZLEM HASTALARINDA HEMOGRAM PARAMETRELERİ VE C-REAKTİF PROTEİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of the Hemogram Parameters and C-reactive Protein Values in Patients with Acute, Complicated Appendicitis and Non-spesific Abdominal Pain in Children Gül DOĞAN, Hülya İPEK, Emre DEMİR, Çağatay Evrim AFŞARLAR ÖZET Amaç: Dünyada akut karının yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilen apandisitin tanısı özellikle çocukluk çağında zordur ve başka hastalıklarla karışabilmektedir. Çalışmamızda akut, komplike apandisit tanısı alan ve karın ağrısı nedeniyle klinik izleme alınan hastaların ilk yatışlarında alınan c-reaktif protein (CRP) ve hemogram parametrelerinin analiz edilerek aralarındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında hastanemize karın ağrısı yakınması ile başvuran 573 çocuk hasta geriye dönük olarak tarandı. Hastalar karın ağrısı nedeniyle takip edilenler, akut ve komplike apandisit olanlar olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tüm hastaların demografik verileri, CRP, hemogram parametreleri ve bundan türetilen oranlar kaydedildi. Bulgular: NLO, WBC/MPV, CRP/MPV, PLO ve MPV/L değerleri apendektomi yapılan hastalarda karın ağrısı gözlem grubundan daha yüksek çıkmıştır (p<0.001). Hb, MCV, MPV, htc, platelet sayıları gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklı değildi (p>0.05) Sonuç: NLO, WBC/MPV, CRP/MPV, PLO ve MPV/L değerlerinin apendektomi yapılan hastalarda daha yüksek çıkması nedeniyle operasyona karar vermede ya da karın ağrısı gözlemleri belirlemede bu parametrelerin tanıyı destekleyeceği kanaatindeyiz. Anahtar sözcükler: Apendektomi; çocukluk çağı; crp; hemogram parametreleri ABSTRACT Aim: Appendicitis, accepted as one of the common causes of acute abdominal pain in the world, is difficult to diagnose especially in the childhood period and could be mixed up with other diseases. This study aims to analyze patients’ C - reactive protein (CRP) and Hemogram parameters at first hospitalization and identify the relationship between them in patients who were diagnosed with acute, complicated appendicitis and were under clinical observation due to non-specific abdominal pain. Material and Methods: 573 pediatric patients who applied to our hospital with the complaint of abdominal pain between January 2016 and May 2017 were screened retrospectively. The patients were divided into three groups as those who were under clinical observation due to non-specific abdominal pain and those who had acute appendicitis and complicated appendicitis. Demographic data, CRP, Hemogram parameters, and the proportions derived from these were recorded for all the patients. Results: Compared to the observation non-specific abdominal pain group, NLO, WBC/MPV, CRP/MPV, PLO and MPV/L values were found to be higher in the patient group that underwent appendectomy (p<0.001). Hb, MCV, MPV, HTC, platelet numbers were not statistically significant according to the groups (p>0.05). Conclusion: As the NLO, WBC/MPV, CRP/MPV, PLO and MPV/L values were found to be higher in the group that underwent appendectomy, we believe that these parameters could support diagnosis in terms of the decision to perform surgery or identification of non-specific abdominal pain observations. Key Words: Appendectomy; childhood; crp; hemogram parameters
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,963 Tekil Ziyaretçi