Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.119-124
ETİLEN GLİKOLÜN MİDE ÜZERİNE ETKİSİ: HİSTOLOJİK ÇALIŞMA Effect of Ethylene Glycol on The Stomach: Histological Study Derya KARABULUT, Emin KAYMAK, Betül YALÇIN, Harun ÜLGER, Ali Tuğrul AKİN, Emel ÖZTÜRK, Birkan YAKAN ÖZET Amaç: Etilen glikol (antifriz) yanlışlıkla ya da intihar amaçlı sindirim yoluyla alınması sonucu kısa sürede şiddetli belirtiler göstermekte, yaşam kalitesini etkilemekte uygun tedavi edilmediği takdirde ölüme neden olabilmektedir. Bu çalışmada etilen glikolün sıçan midesi üzerinde etkilerinin histolojik ve immunohistokimyasal yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Projede sıçanlar rastgele 2 gruba ayrılarak metabolik kafeslere yerleştirildi: Kontrol grubu (6 adet) ve Etilen glikol grubu (grup EG) (6 adet). Grup EG sıçanlarının içme sularına 21 gün boyunca %1 etilen glikol eklendi. 21 günün sonunda sıçanlar ketamin + xylazin anestezisi altında uyutularak mideleri alındı. Mide doku kesitlerine hematoksilen-eozin boyaması ve ghrelin-pozitif hücreleri belirlemek amacıyla immünohistokimya uygulandı. Bulgular: Kontrol grubuyla kıyaslandığında EG grubuna ait mide doku epitelizasyonunda bozulmalar gözlendi. Ghrelin-immunopozitif hücre sayısında ise kontrol grubuna kıyasla EG grubunda artış olduğu belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak, ghrelin-immunopozitif hücre sayısındaki artışa bağlı olarak, ghrelin EG alımı sonrasında bozulmuş fizyolojinin düzeltilmesine katkı sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Etilen glikol; Mide; Sıçan; Ghrelin. ABSTRACT Aim: Ethylene glycol (antifreeze) may show severe symptoms in a short time as a result of accidental or suicidal ingestion and may cause death if not treated appropriately. The aim of this study was to investigate the effects of ethylene glycol on rat stomach by histological and immunohistochemical methods. Materials and Methods: The rats were divided into two groups random, and placed in metabolic cages. Control group (6 units) and Ethylene glycol group (group EG) (6 units). 1% ethylene glycol was added to the drinking water of Group EG rats for 21 days. At the end of 21 days, rats were anesthetized under ketamine + xylazine anesthesia and their stomachs were removed. Hematoxylin-eosin staining and ghrelin-positive cells were applied to the gastric tissue sections for immunohistochemistry. Results: Deterioration of gastric tissue epithelialization of was observed EG group compared to control group. There was an increase in the number of ghrelin-immunopositive cells in the EG group compared to the control group. Conclusion: As a result, due to the increase in the number of ghrelin-immunopositive cells, ghrelin may contribute to the correction of impaired physiology after EG uptake. Keywords: Ethylene Glycol; Stomach; Rat; Ghrelin.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,950 Tekil Ziyaretçi