Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.6-12

SERUM GLİAL FİBRİLER ASİDİK PROTEİN DÜZEYİ, MİNOR KAFA TRAVMALI ÇOCUKLARDA BEYİN TOMOGRAFİSİNE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

May the Level of Serum Glial Fibrillary Acidic Protein be Alternative to Cranial Tomography in Children with Minor Head Injury?

ÖZET

Amaç: Serum Glial fibriler asidik protein (GFAP) düzeyleri nöron hasarının önemli bir belirteci-

dir. Bu çalışmada minor kafa travmalı (MKT) çocuklarda, serum GFAP’ın tanısal etkinliği ve beyin

BT’sine alternatif bir tanı yöntemi olup olamayacağının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Orta ve yüksek riskli minor kafa travması olarak değerlendirilen, travmanın ilk altı saati içinde hastanemiz acil servisine başvuran 0- 6 yaş grubu 63 hasta ve 30 çocuk kontrol grubu çalışmaya alındı. Hastalara beyin BT çekildi. Travmanın 1. ve 3-5. saatlerinde serum GFAP düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Hastaların %38.1’inde kusma, %28.6’sında kafa kemiklerinde kırık, %28.6’sında sefal he- matom, %3.2’sinde epidural hematom saptandı. Serum GFAP düzeyi travma grubunda ortalama

2,250 ng/ml, kontrol grubunda ise ortalama 1,775 ng/ml idi. İki grup serum GFAP düzeyleri ara- sında anlamlı farklılık saptanmadı. Serum GFAP düzeyi, travmanın 1. saatinde ortalama 2,141 ng/ ml, 3-5.saatlerinde ise ortalama 3,011 ng/ml olarak saptandı. Birinci saat ile 3-5. saatler arasında alınan serum GFAP düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: MKT’li çocuklarda bazen gereksiz beyin BT çekilmektedir. Serum GFAP ölçümü, MKT olgu- larının yönetiminde umut verici gözükmektedir. Çalışmamızda serum GFAP değerleri ile travmatik beyin yaralanması arasında ilişki saptanamamıştır. Ancak daha fazla hasta sayılarıyla yapılan yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; Çocuklar; GFAP; Kırık; Minor kafa travması

ABSTRACT

Objective: Serum Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) level is an important marker of neuronal

damage. In this study, it was aimed to evaluate  the diagnostic efficacy of serum GFAP and if it can be used as an alternative diagnostic method to brain CT at the minor head trauma (MHT) in children.

Materials and Methods: Sixty three patients between the age of 0-6 years who were admitted to the emergency department within the first six hours of the trauma and the control group of 30 children were studied. Cranial CT was performed in patients. Serum GFAP levels were measured at the first and 3-5. hours of the trauma.

Results: 38.1% of the patients’ had vomiting. 28.6% patients’ had skull fractures, 28.6% were determined cephal haematoma., 3.2% had an epidural hematoma. Average level of serum GFAP is

2.250 ng / ml in the trauma group and 1,775 ng / ml in the control group ((p=0,167). The average of serum levels of GFAP wasn’t a significant difference between the patients who admitted in the first hour and within 3-5. hours (2,141 ng / ml, 3,011 ng / ml; respectively )

Conclusion: Unnecessary brain CT is sometimes drawn at the minor head trauma in children. Measurement of GFAP appears to be promising for management of the patients with MHT. In our study, there was no relationship between the serum GFAP values and traumatic brain injury. However, the new studies with more number of patients are needed.

Key words: Computed tomography; Children; Glial Fibrillary Acidic Protein; Fracture; Minor head trauma

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,478 Tekil Ziyaretçi