Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.96-102
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT SKROTUM OLGULARINDA TANI VE TEDAVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 YILLIK DENEYİMİMİZ Evaluation of Diagnosis and Treatment in Childhood Acute Scrotum: Our 5-Year Experience Hülya İPEK, Gül DOĞAN ÖZET Amaç: Akut skrotum önemli bir klinik durum olup, nedenleri arasında epididimit, epididimo-orşit, spermatik kordonun torsiyonu ve testiküler uzantıların torsiyonu sayılabilir. Görüntüleme yöntemleri ile akut skrotumun erken, doğru tanı ve tedavisi çok önemlidir. Biz bu çalışmada; intraskrotal patolojilerin nedenlerinden olan testis torsiyonu ve epididimo-orşit tanısı almış hastaları geriye dönük olarak değerlendirmeyi ve renkli doppler ultrasonografi etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, akut skrotum tanısı almış, yaşları 10 ay-17 yaş arası olan ve izole skrotal ağrı ile başvuran 94 hasta dahil edildi. Hastaların tüm tıbbi detayları, yaşı, ağrı başlangıcı, anemnezi ve renkli doppler Ultrasonografi sonucu hastaya yapılan müdahaleler kayıt altına alınmış olup, bu kayıtlar çalışma amacıyla kullanıldı Bulgular: Hastaların yaş aralığı 10 ay-17 yaş arasında olup ortalama yaş 11.9 ± 4,4 yıl idi. Tüm hastalara renkli doppler USG görüntüleme yöntemi uygulandı ve en önemli parametre olarak testis ve epiditimin kanlanmasında azalma kabul edildi. Hastaların 48’inde (%51,1) sağ tarafta, 46’sında ise sol tarafta (%48,9) ağrı mevcuttu. Olguların 40’ı (%42,6) testis torsiyonu, 54’ü (%57,4) ise orşit tanısı aldı. Renkli doppler ultrasonografi ile torsiyon vakalarında, anlamlı bir şekilde kanlanmada azalma ve ekojenite artışı olduğu belirlendi. Sonuç: Akut skrotum çocuklarda acil müdahale gerektiren bir klinik durumdur. Bununla birlikte, akut skrotuma neden olan birçok patoloji mevcuttur. Akut skrotum vakalarında, ayırıcı tanının zamanında ve doğru olarak yapılabilmesi, olası testis kaybını önleyebilir ve gereksiz cerrahi müdahaleyi engelleyebilir. Bunun için günümüzde kullanım kolaylığı olan ve non-invaziv bir metot olan renkli doppler USG tercih edilmelidir. Anahtar kelimeler: Çocuk; testis; akut skrotum ABSTRACT Objective; Acute scrotum is an important clinical condition. Various clinical condition such as epididymitis, epididymo-orchitis, torsion of the spermatic cord and torsion of testicular extensions causes acute scrotum. Early, accurate diagnosis and treatment of acute scrotum with imaging methods is very important. In this study; we aimed to retrospectively evaluate the patients diagnosed with testicular torsion and epididymoorchitis and determine the effectiveness of doppler ultrasonography. Material-Method: The study included 94 patients with acute scrotum who were aged between 10-17 years and presented with isolated scrotal pain. All medical details, age, onset of pain, anemia and the results of color doppler ultrasonography were recorded. Results: The age range of the patients ranged from 10 months to 17 years with a mean age of 11.9 ± 4.4 years. Color doppler US imaging was applied to all patients and the decrease in the blood supply of testis and epididymis was accepted as the most important parameter. 48 patients (51.1%) had pain on the right side and 46 (48.9%) patients on the left side. 40 (42.6%) of the cases were diagnosed with testicular torsion and 54 (57.4%) were diagnosed with orchitis. Doppler ultrasonography showed a significant decrease in blood supply + echogenicity in torsion cases. Conclusion: The acute scrotum is a clinical condition requiring urgent intervention in children. However, there are many pathologies causing acute scrotum. In acute scrotum cases, early and accurate differential diagnosis can prevent possible testicular loss and prevent unnecessary surgical intervention. For this purpose, color Doppler ultrasonography, which is an easy-to-use and non-invasive method, should be preferred. Keywords: Child; testis;acute scrotum
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,939 Tekil Ziyaretçi