Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.75-80
MEME UCU ÇATLAĞI İLE İLGİLİ YOUTUBE’DAKİ VİDEOLARIN İNCELENMESİ Evaluation of YouTube Videos Related to Nipple Cracks Yeliz KAYA, Pelin PALAS KARACA ÖZET Amaç: Bu araştırmanın amacı, meme ucu çatlağı ile ilgili Youtube videolarındaki bilgilerin kalitesini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Aralık 2018 tarihinde YouTube taranarak meme ucu çatlağı araştırması yapıldı. Doktora mezunu iki öğretim üyesi tarafından izlenen videolar kaynakları, içerikleri ve önerileri açısından değerlendirilerek gruplandırıldı (Mükemmel, orta, zayıf). Araştırmacılar tarafından 50 video izlendi. Verilerin analizinde, Shapiro Wilk, Kruskal Wallis H testi, Pearson Kesin (Exact) Ki-Kare testi kullanıldı. Analizlerin uygulanması IBM Spss Statistics 21.0 paket programında yapıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi 0.05 olarak belirlendi. Bulgular: Çalışma kapsamında YouTube’daki ilk 50 video analiz edilmiştir. Bu 50 videonun 30’u (%60) çalışmaya dahil edilirken 20’si (%40) çalışma dışı bırakılmıştır. Videoların gruplandırması ile görüntülenme sayısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmamış olup (p=0.305) toplam görüntülenme sayısı 98048.89 ± 320661.65 olarak belirlenmiştir. Videonun kaynağı ile içerik olarak gruplandırılması arasındaki ilişki karşılaştırıldığında; istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmış olup (p=0.001) mükemmel olarak gruplandırılan videoların tamamının kaynağı sağlık personeli olarak belirlendi. Video kaynakları ile videolarda verilen öneriler arasındaki ilişki karşılaştırıldığında; istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmış olup (p=0.006) kombine tedaviyi sadece sağlık personelinin önerdiği tespit edilmiştir. Sonuç: Kaynağın sağlık personeli olduğu videolar izleyenler açısından yararlı olmasına rağmen yanıltıcı bilgiler içeren videolar da bulunmaktadır. Bu nedenle izleyenler için güvenilir bilgi kaynağı değildirler. Dolayısıyla sağlık personelinin meme ucu çatlağı hakkında sağlık personeli tarafından yüklenmiş videoları tercih etmeleri için kişileri yönlendirmeleri önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Meme ucu; çatlak; video, sağlık personeli ABSTRACT Objective: The object of this research is to evaluate the quality of information on Youtube videos related to nipple cracks. Material and Method: Youtube was searched and a research related to nipple cracks was performed in December 2018. Videos watched by two faculty members who had a PhD degree were evaluated and grouped (Excellent, average, poor) for their sources, contents and recommendations. 50 videos were watched by the researchers. For data analysis, Shapiro Wilk, Kruskal Wallis H test, Pearson Exact Chi-Square test were used. Results: In the research, the first 50 videos on YouTube were analyzed. 30 (60%) of these 50 videos were included in the study, whereas 20 (40%) were excluded from the study. A statistically significant difference (p=0.001) was determined when the relationship between the video source and the grouping as the content was compared, and the source of all the videos grouped as excellent was determined as the health personnel. A statistically significant difference (p=0.006) was found when the relationship between the video sources and the recommendations provided in the videos was compared, and it was determined that the combined treatment was recommended only by the health personnel. Conclusion: Although the videos in which the source is the health personnel are useful for the viewers, there are also videos containing misleading information. Therefore, they are not a reliable source of information for the viewers. Thus, it is recommended for the healthcare personnel to guide people to choose videos related to nipple cracks uploaded by the health personnel. Key Words: Nipple, crack; video; health personnel
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,981 Tekil Ziyaretçi