Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.68-74
AKREP SOKMASI NEDENİYLE BAŞVURAN ÇOCUK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ Evaluation of Pediatric Cases That Present with Scorpion Stings: The Experience Of An University Hospital Elif ÇELİK, Adem DURSUN ÖZET Amaç: Bu çalışmada akrep tarafından sokulan çocukların demografik özellikleri, semptom ve bulguları ve tedavi sonuçları analiz edilerek bu konuda literatürde çocuk hastalarla ilgili kısıtlı bilgiye katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Akrep sokması nedeniyle hastanemize başvuran toplam 37 çocuk geriye dönük incelendi. Olgular klinik şiddetlerine göre gruplandırıldı. Evrelerine göre klinik ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıldı. Bulgular: Yaş ortalamaları 8±4.6 yıl olan 37 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. 24’ü (%65) erkek, 13’ü (%35) kızdı. Olguların %83,7’si hafif-orta klinik şiddete sahipti. Lokal ağrı (%60) ve lokal eritem(%30) başvuru anındaki en sık bulgulardı. En fazla sokma olayı yaz mevsiminde (%75.6), evde (%81) ve gece saatlerinde (%54) gerçekleşmişti. Hiçbir olgu da otonomik fırtına, kalp yetersizliğine bağlı veya kalp dışı nedenle akciğer ödemi ve kalp yetersizliği gelişmedi. Hiçbir olgu mekanik ventilatöre bağlanmadı ve ölmedi. Yoğun bakıma yatırılan ve antivenom uygulanan şiddetli olguların hiçbirinde alerjik reaksiyon gözlenmedi. Sonuç: Bölgemizde akrep sokmasına bağlı mortalite oranı düşük olsa da, akrep sokması ülkemiz ve bölgemiz için halen önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle halka öncelikle korunma tedbirleri öğretilmeli ve en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları sağlanmalıdır. Anahtar kelimeler: Akrep; Çocuk ;Yoğun bakım ABSTRACT Aim: The aim of the study was to evaluate the demographic, clinical characteristics, symptoms, signs and outcomes of children who were bited by scorpion and to contribute to the limited data in the literature about pediatric patients. Material and Methods: A total of 37 children admitted to our hospital due to scorpion bites were examined retrospectively. The cases were grouped according to clinical severity. The clinical and laboratory characteristics were compared according to their stages. Results: Thirty-seven patients with an average age of 8±4.6 years were evaluated retrospectively. It was determined that 24 (65%) were male, and 13 (35%) were female. A total of 83.7% of the patients had mildmoderate clinical severity. Local pain (60%) and local erythema (30%) were the most common symptoms when the patients presented. The stings occurred in summer with the highest frequency (75.6%), at home (81%) and at night (54%). No autonomic storm, pulmonary edema due to heart failure or non-cardiac reasons, and heart failure developed in any of the patients. None of the cases needed mechanical ventilator and did not die. No severe allergic reactions were observed in severe cases to whom antivenom was administered. Conclusion: Although mortality rates due to this reason are low, scorpion bites are still an important problem in our country and region. Therefore people should be educated how to take protective measures, and they should apply to health institutions as soon as possible. Keywords: Scorpion; Child; Intensive Care
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,968 Tekil Ziyaretçi