Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.55-62
HER2-POZİTİF LOKAL İLERİ MEME KANSERİNDE NEOADJUVAN TRASTUZUMAB SIRALAMASININ PATOLOJİK TAM YANIT ÜZERİNE ETKİSİ The effect of neoadjuvant trastuzumab treatment sequence on pathologic complete response in HER2-positive locally advanced breast cancer Yakup ERGÜN, Nuriye YILDIRIM ÖZDEMİR, Ozan YAZICI, Gökhan UÇAR, Yusuf AÇIKGÖZ, Öznur BAL, Doğan UNCU ÖZET Amaç: Trastuzumabın meme kanserinde neoadjuvan tedaviye eklenmesiyle patolojik tam yanıt (PTY) oranını arttırdığı bilinmektedir. Ancak trastuzumabın kullanım sırasıyla ilgili kısıtlı veri bulunmaktadır. HER2 pozitif lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan trastuzumab uygulama sırasının PTY üzerine etkisi olup olmadığını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 2010-2018 yılları arasında HER2 pozitif evre 2 ve 3 meme kanseri nedeniyle neoadjuvan trastuzumab kullanan hastaların verileri retrospektif incelenmiş olup antrasiklin bazlı tedavi sonrası trastuzumab alan 30 hasta ve tam tersi sıralama ile tedavi alan 16 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya toplam 46 hasta alınmış olup ortanca takip süresi 31 aydı (aralık; 7–98). Hastaların ortanca yaşı 51 yıldı (19–72). Tüm hastaların %52’si postmenopozal, %67'si hormon reseptör pozitifti. Tüm hastalarda klinik nod pozitifliği olup %54'ü cN1 idi. Hastalar trastuzumab sıralamasına göre grupla ayrıldı. Bazal özellikler açısından gruplar arasında fark yoktu. PTY oranı trastuzumab ile tedaviye başlayanlarda %63 olup diğer grupta %37 idi (p=0.1). Üç yıllık kümülatif hastalıksız sağ kalım oranları ise sırasıyla %100 ve %80 idi (p=0.2). Tek değişkenli analizde evre 2 ve Vücut kitle indeksi (VKİ) <25 kg/m² olan grupta PTY oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Çok değişkenli analizde ise sadece VKİ <25 kg/m² olmasının bağımsız prediktif faktör olduğu bulundu (Odds oranı: 18.1; %95 Güven aralığı 1.39–36.0, p=0.03). Sonuç: Neoadjuvan tedaviye trastuzumab ile başlanması PTY oranını sayısal olarak arttırmış olsa da fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Farkın istatistiksel olarak anlamlı olmamasının nedeni hasta sayımızın az olması olabilir. Trastuzumab sıralamasının PTY ile ilişkisine yönelik daha büyük hasta popülasyonuna sahip prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar sözcükler: Meme kanseri; Neoadjuvan tedavi; Trastuzumab sıralaması; Patolojik tam yanıt ABSTRACT Aim: The aim of this study was to investigate the effect of neoadjuvant trastuzumab administration order on PCR in locally advanced breast cancer. Material and Method: The data of patients who had recieved neoadjuvant trastuzumab for HER 2 positive stage 2 and 3 breast cancer between 2010 and 2018 were retrospectively analyzed; 30 patients who firstly had received anthracycline treatment then trastuzumab and 16 patients who had received in reverse order included to our study. Results: A number of 46 patients included study and median follow-up time was 31 months (range; 7–98). The median age of whole group was 51 years (19–72). There was no significant difference in basal characteristics when the patients were grouped according to the order of trastuzumab. PCR rates were 63% in patients whose treatment had started with trastuzumab, 37% in the other group (p=0.1) and the 3-year cumulative disease-free survival rates were 100% and 80%, respectively (p=0.2). In the univariate analysis, the PCR ratio was significantly higher in the stage 2 and BMI<25 kg/m² group; in multivariate analysis, only having a BMI<25 kg / m² was found to be an independent predictive factor (Odds ratio: 18.1; 95% CI 1.39–36.0, p=0.03). Conclusion: Although starting neoadjuvant therapy with trastuzumab increased the rate of PCR numerically, the difference was not statistically significant. The reason of not reaching statistical significance may be the insufficient number of patients. Prospective trials are needed to assign the treatment sequence that may affect PCR. Keywords: Breast cancer; Neoadjuvant treatment; Trastuzumab sequencing; Pathologic complete response
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,942 Tekil Ziyaretçi