Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.47-54
BOYUN, BEL VE DİZ AĞRISI OLAN YAŞLILARDA FİZİK TEDAVİ VE BALNEOTERAPİ, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Physical Therapy and Balneotherapy in Elderly Patients with Neck, Low Back and Knee Pain, Retrospective Study Erdal DİLEKÇİ, Kağan ÖZKUK ÖZET Amaç: Çalışmanın amacı, boyun bel ve diz ağrısı olan yaşlı bireylerde balneoterapinin fizik tedaviye olan katkısını incelemektir. Gereç ve yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 2013 ve 2018 yılları arasında fizik tedavi veya fizik tedavi+balneoterapi alan hastaların kayıtları incelendi. Tespit edilen 704 yaşlı hasta arasından değerlendirme parametreleri tam olan 482 hastanın verileri analiz edildi. Bulgular: Hastaların 196sına sadece fizik tedavi uygulanmıştı (grup 1). 286 hasta hem fizik tedavi hemde balneoterapi uygulanmıştı (grup2). 173 hasta boyundan, 338 hasta belden, 287 hasta dizden tedavi almıştı. Bazı hastalar iki bölgeden tedavi almıştı. Genel değerlendirmede 482 hastada Ağrı Görsel Analog Ölçeği (VAS) ve 276 hastada Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ), boyundan tedavi alan 173 hastada VAS, 120 hastada HAQ, belden tedavi alan 338 hastada VAS, 238 hastada HAQ ve dizden tedavi alan 287 hastada VAS, 177 hastada HAQ, sonuçları incelendiğinde tedaviden sonra değerlendirilen tüm sonuç ölçütlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme (p<0.001) bulundu. Grup 2 de iyileşme oranları istatistiksel olarak grup 1’den daha yüksekti (tüm parametrelerde p<0.001). Sonuç: Bu çalışmanın sonunda boyun, bel ve diz ağrısı olan yaşlılarda balneoterapi ile kombine edilen fizik tedavinin ağrı ve yaşam kalitesi üzerine tek başına uygulanan fizik tedaviye göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Tüm vücut uygulanan balneoterapi fizik tedavinin etkinliğini arttırabilir. Anahtar kelimeler: Balneoterapi; Fizik tedavi; Yaşlı; Ağrı ABSTRACT Objective: The aim of this study was to investigate the contribution of balneotherapy to physical therapy in elderly people with neck, low back and knee pain. Materials and methods: In this retrospective study, the records of patients who received physical therapy or physical therapy + balneotherapy between 2013 and 2018 were examined. The data of 482 patients with the exact evaluation parameters were analyzed among 704 elderly patients. Results: Only 196 patients had physical therapy (group 1). 286 patients underwent both physical therapy and balneotherapy (group 2). The treatment was applied to 173 patients from the neck, 338 patients from the low back and 287 patients from the knee. Some patients received treatment from two regions. In the general evaluation, the Pain Visual Analog Scale (VAS) results in 482 patients and the Health Assessment Questionnaire (HAQ) results in 276 patients, VAS results in 173 patients and HAQ results in 120 patients who received treatment from the neck, VAS results in 338 patients and HAQ results in 238 patients who received treatment from the low back and VAS results in 287 patients and HAQ results in 177 patients who received treatment from the knee results were examined. A statistically significant improvement was found in all outcome measures evaluated after treatment (p<0.001). In Group 2, recovery rates were statistically higher than group 1 (in all parameters p<0.001). Conclusion: At the end of this study, physical therapy combined with balneotherapy in elderly patients suffering from neck, low back and knee pain were found to be more effective on pain and quality of life than on physical therapy alone. Balneotherapy applied to the whole body may increase the effectiveness of physical therapy. Keywords: Balneotherapy; Physical therapy; Elderly; Pain
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 520,000 Tekil Ziyaretçi