Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.1-5

VAN BÖLGESİ’NDEKİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

The Urinary System Infectious Agents and Their Antibiotics Susceptibilities in Van District

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Van bölgesindeki üriner sistem enfeksiyon ajanlarının etken profilini belirle- mek ve antibiyotik duyarlılıklarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009 ve 2012 yılları arasında üroloji polikliniğimize üriner sistem enfek- siyonu şüphesi ile başvuran 3842 hastadan alınan idrar kültür örnekleri sonuçları retrospektif ola- rak değelendirilerek, üreyen bakterilerin etken profili ve antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildi. Bulgular: 390 örnekte bakteri üredi. Etken profili değerlendirildiğinde 285’inde E.coli, 45’inde Klebsiella, 21’inde Enterococcus sp, 18’inde Proteus, 10’nunda Enterbacter sp, 6’inde Staphilo- coccus aureus, 3’ünde Pseudomonas aeruginosa ve 2’sinde Morgenalla saptandı. Üreme tespit edilen kültürlerde direnç oranları sırası ile ampisilin için %38, amoksisilin-klavulonik asid için %30, seftriakson için %25, TMP-SMX için %46, sefuroksim aksetil için %19, seftazidim için %18, sefope- rozonsulbaktam için %7, meropenem için %1 ve imipenem için %1, gentamisin için %8, amikasin için %5, siprofloksasin için %42, ve norfloksasin için %35 olduğu tespit edildi.

Sonuç: Van bölgesinde saptanan üriner sistem enfeksiyon etkenleri, diğer çalışma sonuçları ile benzerdir. Direnç profili değerlendirildiğinde ise farklı sonuçlar saptanmış olup zaman ve bölge- sel farklılığın direnç oranlarını etkilediği saptanmıştır. Ampirik tedavi uygulayacak hekimlerin bulundukları bölgenin güncel antibiyotik duyarlılıklarını bilmesi  ve  periyodik olarak takip etmesi önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik; Bakteri; İlaç direnci; Genitoüriner sistem

ABSTRACT

Objective: To evaluate the urinary tract infectious agents and antibiotic susceptibility in Van district.

Materials and Methods: Between January 2009 and 2012, 3842 patients with urinary tract infection symptoms were admitted to our clinic. The urine culture and antibiotic susceptibility tests were evaluated retrospectively.

Results: Bacterial colonization was observed in 390 urine cultures. The results revealed colonization of E. coli in 285, Klebsiella in 45, Enterococcus in 21, Proteus in 18, Enterobactericeae species in 10, Staphylococcus aureus in 6, Pseudomonas aeruginosa in 3, and Morganella species in 2 samples. The bacterial resistance profile demonstrated  38% resistance to ampicilline, 30% to amoxicilline – clavulinate, 25% to cephtriazone, 46% to trimethoprime – sulphamethoxazole,

19% to cephuroxime axetil, 18% to cephtazidime, 7% to cephoperazone – sulbactam, 1% to meropenem, 1% to imipenem, 8% to gentamycine, 5% to amikacin, 42% to ciprofloxacin, and 35% to norfloxacin.

Conclusion: The causative pathologies in our region were similar to other studies. Bacterial resistance profiles were different. These dissimilarities in antibiotic susceptibilities were attributed to regional and temporal differences. The physicians who prescribe empirical antibiotics should follow the actual antibiotic susceptibilities in their region.

Key words: Antibiotic; Bacteria; Drug resistance; Genitourinary system

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 584,990 Tekil Ziyaretçi