Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.18-23
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU ŞEHİRİÇİ OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, 25-HİDROKSİ VİTAMIN D VE PARATHORMON DÜZEYLERİ Body Mass Index, 25- Hydroxy Vitamin D and Parathormone levels in City Bus Drivers with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Hakan ÇELİKHİSAR, Gülay İLKHAN DAŞDEMİR ÖZET Amaç: Bu çalışmada; Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OUAS) şehir içi otobüs şoförlerinin D vitamini ve Parathormon (PTH) serum düzeylerini incelemek ve herhangi bir tedavi almayan hastaların (normal ve hafif OUAS’lı) sonuçları ile karşılaştırmak planlandı. Materyal ve Metod: Berlin Uykululuk Anketi'ne göre yüksek risk grubundaki 162 erkek şehir içi otobüs şoförüne Eşrefpaşa Hastanesi'nin uyku laboratuarında polisomnografi (PSG) uygulandı. Çalışmaya katılan tüm sürücüler için serum D Vitamini, PTH, kalsiyum ve fosfor düzeyleri ölçüldü. Boyları, ağırlıkları, vücut kitle indeksleri (VKİ), Apne Hipopne İndeksleri (AHİ), oksijen desatürasyon indeksleri (ODI) belirlendi. Hasta grubu orta ve şiddetli OUAS ile tedavi gören 88 sürücüyü, kontrol grubu ise hafif OSAS'lı tedavi görmeyen veya OUAS olmayan sürücüleri içeren 74 sürücüyü içermekteydi. Bulgular: Tedavi alan ve almayan grupların yaş, fosfor, kalsiyum, serum Vitamin D ve serum parathormon düzeyleri arasında yapılan analizler sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ek olarak, VKİ, ODİ ve AHİ düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi. Sonuç: VKİ [(30.45+3.85), (33.14+3.20), p<0.001)], ODI [(4.55 (7), 28.90 (22,20) (p<0.001)] ve AHI [5.65 (9.88), 32.60 (32.18) (p <0.001)] değerleri arasında kontrol grubu ile OUAS'lı sürücüler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi. Öte yandan, tedavi alan ve almayan grupların yaş, fosfor, kalsiyum, D vitamini ve serum parathormon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışmamızda şehir içinde araç kullanan OUAS hastalarının yaş ortalaması 41 (8) idi. Yoğun trafik ve trafik ışıkları nedeniyle, hızlanma, fren hareketlerinin ve dur-kalkların şehir içi trafiğinde oldukça sık olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kalça, bacak ve kol aktivitesi oldukça yüksektir. Bu tür fiziksel aktiviteler, düzenli egzersiz yapanlarda olduğu gibi, D vitamini eksikliğini ve yüksek parathormon seviyelerinin saptanmamasına sebep olabilecek düzenli egzersizlere eşdeğerdir. Anahtar Sözcükler: Obstrüktif uyku apne sendromu; Vitamin D; Parat hormon; Şehir içi otobüs şoförleri ABSTRACT Objectives: In this study; it was planned to examine the Vitamin D and Parathormone (PTH) serum levels of city bus drivers with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and to compare the results with those of patients who do not receive any treatment (normal and light OSAS). Materials and Methods: Polysomnography (PSG) was applied at the sleep laboratory of Eşrefpaşa Hospital on 162 male city bus drivers who are in a high risk group according to Berlin Sleepiness Questionnaire. The serum Vitamin D, PTH, calcium and phosphor levels were measured for all drivers included in the study. Their heights, weights, body mass indexes (BMI), Apnea Hypopnea Indexes (AHI), oxygen desaturation indexes (ODI) were determined. The patient group was comprised of 88 drivers under treatment with moderate and severe OSAS whereas the control group was comprised of 74 drivers with light OSAS who are not under treatment or drivers with no OSAS. Results: No statistically significant difference was determined as a result of statistical analysis carried out between the age, phosphor, calcium, serum Vitamin D and serum parathormone levels of groups that receive and do not receive treatment. In addition, a statistically significant difference was determined between the BMI, ODI and AHI levels. Conclusion: A statistically significant difference was determined with regard to BMI [(30.45+3.85), (33.14+3.20), p<0.001)], ODI [(4.55(7), 28.90 (22,20) (p<0.001)] and AHI [5.65 (9.88), 32.60 (32.18) (p<0.001)] levels between the control group and drivers with moderate and severe OSAS. On the other hand, a statistically significant difference could not be determined between the age, phosphor, calcium, serum Vitamin D and serum parathormone levels of groups that do and do not receive any treatment. The age average of OSAS patients in our study who drive a vehicle in local traffic was (41) and these patients spent all of their shifts in local traffic. It is known that speeding-braking movements and start-stops are quite frequent in local traffic due to intensive traffic, traffic lights and stops. Accordingly, hip, leg and arm activity is quite high. Indeed, such physical activities are equivalent to regular exercise which may have resulted in the failure to detect vitamin D deficiency and high levels of parathormone as is the case for patients who exercise regularly. Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome; Vitamin D, Parathormone; City bus drivers
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,985 Tekil Ziyaretçi