Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.243-247
243-247 HİPOTİROİDİ HASTALARINDA VİSSERAL ADİPOSİTE İNDEKSİ VE LİPİD AKÜMÜLASYON SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Visceral Adiposity Index and Lipid Accumulation Product in Hypothyroid Patients Gülsüm GÖNÜLALAN ÖZET Amaç: Visseral yağ dağılımının göstermek amaçlı sık kullanılan bel çevresi, beden kitle indeksi, bel kalça oranı ve bel boy oranı dışında tanımlanan yeni antropometrik ölçümleri hipotiroid hastalarımızda ölçmeyi amaçladık. Gereç-yöntem: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine başvuran 18-70 yaşları arasında 79 gönüllü hipotiroidi hasta ve kontrol grubu olarak 44 sağlıklı birey çalışmaya alınmıştır. Antropometrik ölçümler; ağırlık, boy, bel ve kalça çevresi ölçümleri yapıldı. Tüm ölçümler aynı kişi tarafından yapıldı. Bulgular: Hipotiroid hasta grubunda bel çevresi 93.7±11.5 cm sağlıklı grupta 89.7±11 cm olup istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p= 0.06). Hipotiroid hasta grubunda VAİ 2.2±1.13 kontrol grubunda 2.05±1.62 olup istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.553). Hipotiroidi hasta grubunda LAP 49.94±94 kontrol grubunda LAS 40.97±31.13 olup istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.09). Sonuç: Hipotiroidi hastalarında kardiyovasküler riskin değerlendirilmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi ve yönetimi çok önemlidir. Basit bir hesaplama ile olan visseral adiposite indeksi (VAİ) ve Lipid Akümülasyon Skoru (LAS), KVH riskini belirlemek için kullanılan yöntemlerdir. Hipotirodi hastalarında antropometrik ölçümler daha yüksek saptanmasına rağmen bu çalışmadaki vaka sayısı istatistiksel farkı göstermek için yeterli olmamıştır. Hipotiroidili bireylerde kardiyovasküler hastalık riskini önceden tahmin ettirecek yeni belirteçlerin bulunabilmesi için daha ileri çalışmalara gereksinme vardır. Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi; Abdominal obezite; Yeni antropometrik ölçümler ABSTRACT Aim: We aimed to measure the new anthropometric measurements in our hypothyroid patients with the exception of the commonly used waist circumference, body mass index, waist-hip ratio and waist-to-height ratio to demonstrate visceral fat distribution. Material and Methods: We included 79 patients with hypothyroidy and 44 healhty patients between 18-70 years old in our Endocrinology and Metabolism Diseases Clinic. Anthropometric measurements as weight, height, waist and hip circumference were measured by the same investigator. Results: Waist circumferences were 93.7±11.5 and 89.7±11.0 cm in the hypothyroid group and the healthy group respectively without a statistically significant difference (p=0.06). The visceral adiposity index (VAI) were 2.2±1.13 and 2.05±1.62 in the hypothyroid group and the control group respectively (p=0.553). The lipid accumulation product score (LAP) were 49.94±94 in the hypothyroid patient group and 40.97±31.13 in the control group respectively (p=0.09). Conclusion: The management of modifiable risk factors is very important in the evaluation of cardiovascular risk in hypothyroid patients. VAI and LAP are simple calculating methods used to determine the risk of CAD. However the anthropometric measurement in hipothyroid patients were slightly higher, the case loud of this study was not enough to show an statistical difference. Further studies are needed to find new markers to predict the risk of cardiovascular disease in hypothyroidism. Keywords: Hypothyroidism; Abdominal obesity; New anthropometric measurements
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,775 Tekil Ziyaretçi