Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.227-234
235-242 OMURGADA ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ: BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANE DENEYİMİ Aneurysmal Bone Cyst of the Spine Experience at a Single Tertiary Hospital Ali ÖNER, Alper KÖKSAL, Osman ÇİMEN, Osman Emre AYCAN, Yunus Emre AKMAN ÖZET Amaç: Anevrizmal kemik kisti (AKK), lokal agresif yapıda iyi huylu bir kemik tümörüdür. Bu çalışmanın amacı, omurgada seyrek görülen ve geç tanı konulan AKK’nde uygulanan tedavilerin ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2005 ve 2019 yılları arasında hastanemizin online veritabanında omurgadaki AKK araştırması yapılmıştır. Toplamda altı hasta (4 erkek, 2 kadın) tespit edilmiş olup, hastaların ağrı başlangıcından tedavi edilinceye kadar geçen süre ortalama 2,7 yıldır. Bulgular: Hastalarımızdan ikisinde küretaj uygulanmıştır. Üç hastamızda ise tümörün çıkarılması sonrasında iatrojenik instabilite gelişmiş, bu nedenle kısa segment posterior enstrumentasyon uygulanmıştır. Bir hastada ise eşlik eden komorbiditeler nedeniyle selektif arteriyel embolizasyon ile tümörün büyümesi kontrol altına alınmış olup komorbiditenin tedavi edilmesi sonrasında cerrahi planlanmaktadır. Sonuç: Nörolojik bulgunun olmadığı ve deformite gelişmemiş hastalarda embolizasyon kullanılabilir. Enneking evre 2 vakalarda küretaj (ve greftleme) uygun cerrahi seçenektir. Ancak tümörün yeri ve büyüklüğüne göre, cerrahi sonrasında instabilite gelişebilir, bu nedenle kısa segment posterior enstrumentasyon uygulanabilir. Anahtar Kelimeler: Anevrizmal kemik kisti; Omurga; Sakrum; Selektif arteriyel embolizasyon; Cerrahi ABSTRACT Aim: Aneurysmal bone cyst (ABC) is a benign osseous tumor, with a local aggressive nature. It is rarely seen in the spine which causes a delayed diagnosis and treatment. The aim of this study is to present results of ABC of the spine in our clinic and investigate the current treatment options. Material and Method: A search of the ABCs of the spine between 2005 and 2019 years was conducted on online hospital database system. There were 6 patients (4 male, 2 female), with a duration of symptoms until treatment 2.7 years. Results: Two patients were treated with curettage, posterior instrumentation was added due to iatrogenic instability after tumor removal in three patients, and selective arterial embolization was used to control the tumor growth in a patient with comorbidities, and surgery was planned for the patient after treatment of comorbidities. Conclusion: Embolization can be used in patients without neurological symptoms and in the absence of deformity. Curettage and bone grafting is the viable surgical treatment method in stage 2 lesions. However more extensive surgery may be necessary in patients with spinal instability, such as posterior instrumentation and fusion, and en bloc resection with neural structure sacrifice in recurrent or primary stage 3 lesions. Keywords: Aneurysmal Bone Cyst; Spine; Sacrum; Selective arterial embolization; Surgery
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,735 Tekil Ziyaretçi