Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.215-218
215-218 ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ The Effects of Vitamin D Deficiency on Urinary Incontinence in Children Serpil SANCAR, Yasemin ÜSTÜNDAĞ ÖZET Amaç: D vitamini, kalsiyum metabolizmasındaki rolü ile en belirgin etkisi kas iskelet sistemi üzerine olan yağda eriyen bir vitamindir. Bu durum, klinikte pelvik taban kasları üzerine etkileri ile idrar ve gaita yapma mekanizmalarında da etkili olacağı hipotezini düşündürmektedir. Çalışmamız çocuklarda D vitamini eksikliği ile üriner inkontinans (Üİ) arasında ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: D vitamini eksikliği olan çocuklarda Üİ araştırıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. Çocuk polikliniklerine başvuran D vitamini düzeyi 30 ng/dl altında, 5 yaş üzerinde, rastgele seçilmiş 100 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Üİ, kabızlık ve enkoprezis sorgulanmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 10.1(5-16) yıl olan 53 kız, 47 erkek çocuk değerlendirildi. D vitamini düzeyi ortalama 15.42 (4.7-26.36) ng/dl bulundu. D vitamini eksikliği olan çocuklarda Üİ %20, kabızlık %31, enkoprezis %3 tespit edildi. Toplamda 100 hastanın %40‘ında bu semptomlardan bir ya da birkaçı mevcuttu. Sonuç: D vitamini eksikliği olan çocuklarda Üİ ile ilişki görülmüştür. Çocuklarda Üİ patogenez ve tedavisinde D vitamini ile ilgili ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Üriner inkontinans; D vitamini eksikliği; Çocuk ABSTRACT Objective: Vitamin D is a fat-soluble vitamin that most significant effect on the musculoskeletal system by its calcium metabolism role. This suggests that it will be effective in urinary and fecal continence mechanisms with its effects on pelvic floor muscles. Our study was conducted to investigate the relationship between vitamin D deficiency and urinary incontinence (UI) in children. Materials and method: A survey was conducted to investigate UI in children with vitamin D deficiency. 100 randomly selected patients over 5 years of age with vitamin D levels below 30 ng / dl were included in the study. UI, constipation and encopresis were questioned. Results: Fiftythree girls and 47 boys with a mean age of 10.1 (5-16) years were evaluated. The mean vitamin D level was found to be 15.42 (4.7-26.36) ng / dl. UI was found to be 20%, constipation 31% and encopresis 3% in children with vitamin D deficiency. In total, 40% of 100 patients had one or more of these symptoms Conclusion: In our study, we found that an association between vitamin D deficiency and UI in children. Further studies on vitamin D in the pathogenesis and treatment of UI in children are needed. Key words: Urinary incontinence; Vitamin D deficiency; Children
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,696 Tekil Ziyaretçi