Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.204-209
204-209 MÜLTECİ ÇOCUKLARDA B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Vitamin B12 Deficiency in Refugee Children Yakup ÇAĞ, Abdurrahman Avar ÖZDEMİR,Mehmet ALAY ÖZET Amaç: B12 vitamini eksikliğinde ortaya çıkan megaloblatik anemi ve nöro-motor gelişim geriliği başlıca morbidite nedenidir. Çocuklarda B12 eksikliği en sık nutrisyonel alım yetersizliğine bağlıdır. Mülteci çocuklar nutrisyonel eksikliğe bağlı B12, D vitamini yetersizliği ve anemi için yüksek risk altındadır. Bu çalışmada farklı şikayetler ile hastanemize başvuran Türk çocukların yanı sıra Suriyeli mülteci çocukların B12 değerlerini ve hematolojik parametrelerini değerlendirerek toplumun farklı gruplarında B12 vitamin düzeylerini ve eksikliğini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak –Temmuz 2018 tarihleri arasında 0-17 yaş arasında hemogram ve B12 vitamin düzeyleri bakılan 81 Türkiye cumhuriyeti vatandaşı 53 Suriye uyruklu mülteci olmak üzere toplam 134 çocuk dahil edilerek yaş, cinsiyet, uyruk ile ilgili verilerin yanı sıra hemogram sonuçları ve B12 vitamin düzeyleri ile ilgili verileri hastane otomasyon sisteminden geriye dönük olarak alındı. Elde edilen veriler istatiksel olarak incelendi. Bulgular: Türk çocukların ortalama B12 düzeyi (336.6 pg/ml ) Suriyeli çocukların ortalama B12 düzeyine (271 pg/ml) göre daha yüksek bulundu (p=0.004). Türk çocukların % 16 (n=13)’ sında B12 düzeyleri 200 pg/ ml’nin altında, %31 (n=25)’inde 200-300 pg/ml arasında, Süriyeli çocukların % 30 (n=16)’unda B12 düzeyleri 200 pg/ml’nin altında, %45 (n=24)’inde 200-300 pg/ml arasında saptandı. Türk çocukların hematokrit (Hct) değerlerinin (36.6±2.9) Suriyeli mülteci gruptan (34.6±4.8) anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p=0.04). Sonuç: Mülteci çocuklar sağlıklı besinlere ulaşımdaki zorluklar nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çocukların büyüme gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için beslenme desteğinin sağlanması başta olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınması hayati öneme sahiptir. Anahtar kelimeler: B12 vitamini; Çocuk; Mülteci ABSTRACT Aim: The most common morbidities seen with vitamin B12 deficiency in children are megaloblastic anemia and retarded neuro-motor development. B12 deficiency in children is mostly due to insufficient nutritional intake. Immigrant children are especially under a high risk of developing Vitamin D deficiency, B12 deficiency and anemia due to undernutrition. In this study, our main objective was to compare B12 levels and hematologic parameters of Turkish children with Syrian refugee children and to evaluate Vitamin B12 levels and deficiencies in different groups of society. Materials and Methods: The study included complete blood count (CBC) results and Vitamin B12 levels of 81 Turkish and 53 Syrian immigrant children between January - June 2018 with a total of 134 children. Data about age, gender, nationality, CBC results, and B12 levels were retrospectively obtained from hospital records. The obtained data were statistically reviewed. Results: Mean B12 levels of Turkish children (336.6 mg/ml) was significantly higher than Syrian children (271 pg/ml) (p=0.004). 16% (n=13) of Turkish children had Vitamin B12 levels below 200 pg/ml and 31% (n=25) between 200-300 pg/ml whereas 30% (n=16) of Syrian children had Vitamin B12 levels below 200 pg/ml and 45% (n=24) between 200-300 pg/ml. Hematocrit (Hct) values in Turkish children (36.6±2.9) was significantly higher than Syrian children (34.6±4.8) (p=0.04). Conclusion: Immigrant children face issues complying with a balanced and healthy diet due to difficulties in accessing healthy foods. It is essential to take all necessary precautions including nutritional support for the healthy mental and physical development and growth of these children. Keywords: Vitamin B12; Children; Refugee
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,777 Tekil Ziyaretçi