Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.198-203
198-203 STROK ALT GRUPLARINDA LENFOSİT MONOSİT ORANI VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Changes in Lymphocyte to Monocyte Ratio and İnflammatory Markers in Stroke Subgroups İbrahim ÇALTEKİN, Emre GÖKÇEN ÖZET Amaç: Stroke dünya genelinde ciddi morbidite ve mortalite oluşturan hastalıkların başında gelmektedir. Stroke olgularında hematolojik inflamatuar belirteçlerde değişiklik geliştiğini gösteren bazı çalışmalar vardır. Lenfosit monosit oranı (LMO) ise son zamanlarda gündeme gelen özellikle düşük düzeyi ile birçok malignitede incelenmiş yeni bir hematolojik inflamatuar belirteç olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda acil servisimize nörolojik bulgular ile başvuran ve stroke tanısı alan hastalarda LMO düzeylerini ve klinik sınıflandırma olan Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) sınıflamasına göre subgruplarda LMO düzeylerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin acil servisine Ocak 2017 - Ocak 2019 tarihleri arasında nörolojik bozukluk semptomları ile başvuran ve iskemik inme tanısı alan hastalar geriye dönük olarak incelenmiştir. Stroke hastaları OCSP classificationa göre subgruplara ayrılmış ve klinik ile görüntüleme sonuçları korele edilmiştir. Tüm gruplarda hematolojik inflamatuar belirteçler incelenmiş, LMO’ daki değişimler tespit edilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza 109 (63 bayan, 46 erkek) iskemik stroke hastası, 110 (45 bayan, 65 erkek) kontrol hastası dahil edilmiştir. LMO değeri düşüklüğü strok olgularında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). LMO değeri düşüklüğü her dört gruptada kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). TACI ve POCI gruplarında LMO’ da en düşük ortalamalar saptandı. Nötrofil lenfosit oranı ve gama glutamil transferaz (GGT) değerleri yüksekliği ise yine her dört grupta da kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda stroke subgruplarında kısıtlı inceleme yapılan LMO değeri stroke ve subgruplarının tamamında düşük olarak tespit edilmiştir. Özellikle TACI ve POCI gibi geniş enfarkt alanına sahip klinik durumlarda en düşük seviyedeki ortalamalara ulaşılmıştır. LMO’ nın hem stroke hemde subgruplarda mortalite, morbidite ve prognoz belirleyicisi olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Acil servis; İskemik inme; Lenfosit monosit oranı ABSTRACT Backround: Stroke is one of the most important disease causing serious morbidity and mortality worldwide. There are some studies showing the change in hematological inflammatory markers in stroke patients. Lymphocyte to monocyte ratio (LMR) is considered to be a new hematological inflammatory marker that has been recently investigated in many malignancies with its particularly low level. In this study, we aimed to evaluate the levels of LMR in patients presented to our emergency department with neurological findings, diagnosed as ischemic stroke and also we aimed to evaluate the levels of LMR in subgroups according to the Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) classification which is a clinical classification. Material and Methods: The patients admitted to the emergency department of a university hospital with symptoms of neurological disorders and diagnosed with ischemic stroke between January 2017 and January 2019 were retrospectively analyzed. Stroke patients were divided into subgroups according to OCSP classification and clinical and imaging results were correlated. Hematologic inflammatory markers were examined in all groups and changes in LMR were detected. Results: 109 (63 female, 46 male) ischemic stroke patients and 110 (45 female, 65 male) control patients were included in the study. The low LMR values were found to be statistically significant in stroke cases compared to the control group (p <0.05). The low LMR values were found to be statistically significant in all four subgroups compared to the control group (p <0.05). TACI and POCI groups showed the lowest mean in LMR values. Higher NLR and GGT values were found to be statistically significant in all four groups compared to the control group (p <0.05). Conclusion: In our study, the LMR value, which was limited investigated in stroke subgroups, was found to be low in all stroke and subgroups. Especially in clinical situations with large infarct sizes such as TACI and POCI groups, the lowest means were reached. It is thought that LMR can be used as a predictor of mortality, morbidity, and prognosis in both stroke and its subgroups. Keywords: Emergency department; Ischemic stroke; Lymphocyte to monocyte ratio
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,699 Tekil Ziyaretçi