Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.169-178
169-178 UTERİN SERÖZ KARSİNOM VE UTERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM TANISI ALAN HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE SAĞ KALIM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison Of Clinicopathologic Characteristics And Survivals In Patients With Uterine Serous And Clear Cell Carcinoma Zeliha FIRAT CUYLAN , Koray ASLAN , Vakkas KORKMAZ, Murat OZ , Mehmet Mutlu MEYDANLI ÖZET Amaç: Uterin seröz karsinom (USK) ve uterin berrak hücreli karsinomların (UBHK) klinikopatolojik özelliklerinin ve hastaların sağ kalım sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Final patoloji raporlarına göre, USK ve UBHK tanısı alan hastalar çalışma grubunu oluşturmaktadır. Demografik, kilnikopatolojik ve sağkalım verileri analiz edildi. Bulgular: USK grubunda 69 ve UBHK grubunda 36 hasta analiz edildi. USK grubunda hastaların UBHK grubundaki hastalarla karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı derecede daha ileri evre hastalığı sahip olduğu saptandı (sırasıyla %61,1 ve %36,2, p=0.015). USK grubundaki hastaların UBHK grubundaki hastalar ile karşılaştırıldığında daha fazla omental metastaza (17/69 ve 2/36, p=0,016) ve peritoneal sitoloji pozitifliğine (25/69 ve 5/36, p=0,016) sahip olduğu bulundu. Tüm kohort için multivaryan analizde sadece peritoneal sitoloji pozitifliğinin azalmış hastalıksız sağkalım (DFS) için bağımsız risk faktörü olduğu bulundu (HR 5,07 95% CI 2,07-12,42; p<0,001). Tüm kohort için, multivaryan analizde sadece peritoneal sitolojinin pozitif olması azalmış kaba sağkalım (OS) için bağımsız risk faktörü olarak bulundu (HR 3,50 95% CI 1,31-9,33; p=0,012). Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda USK ve UBHK tanısı alan hastalarda sitoloji pozitifliğini hem DFS hem de OS için bağımsız prognostik faktör olarak saptadık. Ayrıca USK grubundaki hastalarda omental metastaz oranlarının yüksek olması nedeniyle omentektominin cerrahi evrelemenin bir komponenti olması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: Endometriyal karsinom; Uterin berrak hücreli karsinom; Uterin seröz karsinom. ABSTRACT Aim: We aimed to compare the clinicopathological characteristics and survivals between uterine serous carcinoma (USC) and uterine clear cell carcinoma (UCCC). Materials and Methods: The study population consists of women who were diagnosed with USC and UCCC according to the final pathology reports. Demographic, clinicopathological and survival data were collected and analyzed. Results: A total of 69 patients with USC and 36 patients with UCCC were included in the final analysis. Patients in the USC group tend to have more advanced stage disease compared to the patients in the UCCC group and this was statistically significant between the groups (61.1% vs 36.2%, respectively; p=0.015). Patients with USC were more likely to have omental metastasis (17/69 vs 2/36, p=0.016) and positive peritoneal cytology (25/69 vs 5/36, p=0.016). In the multivariate analysis, only positive peritoneal cytology remained as an independent prognostic factor for decreased disease free survival (DFS) for the entire cohort (HR 5.07, 95% CI 2.07-12.42; p<0.001). Only positive peritoneal cytology was an independent prognostic factor for decreased overall survival (OS) for the entire cohort (HR 3.50, 95% CI 1.31-9.33; p=0.012) in the multivariate analysis. Conclusion: We concluded that positive peritoneal cytology was an independent prognostic factor for both DFS and OS in patients with USC and UCCC in the current study. Because of the high rate of omental metastasis in the USC group, we also suggest performing an omentectomy as a part of the comprehensive surgical staging surgery. Key words: Endometrial carcinoma; Uterine clear cell carcinoma; Uterine serous carcinoma
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,710 Tekil Ziyaretçi