Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.158-161
158-161 YOZGAT BOZOK UNİVERSİTESİ 2-4 CM BÖBREK TAŞLARI TEDAVİSİNDE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ DENEYİMİMİZ Yozgat Bozok University Retrograde Intrarenal Surgery Experience For Treatment of 2-4 cm Kidney Stones Sercan SARI, Volkan Selmi, Mehmet CANİKLİOGLU, Ünal ÖZTEKİN, Abdullah GÜREL, Emin GÜRTAN, Levent IŞIKAY ÖZET Amaç: Bu çalışmada amaç, 2-4 cm arası böbrek taşların tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi deneyimimizi aktarmaktır. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra 2014-2019 arası veriler tarandı.2-4 cm arası taşı olup retrograd intrarenal cerrahi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. 18 yaş altı olan hastalar çıkarıldı. Bulgular: Çalışmaya 40 hasta alındı.Ortalama yaş 49.02±17.56 idi.Erkek hasta sayısı 26, kadın hasta sayısı 14 idi. SWL öyküsü olan 10 hasta vardı. Preoperatif 11 hastanın JJ stenti mevcuttu.Primer olan 17 hasta vardı. Ortalama taş boyutu 22.48±3.67 mm, taş volümü 2049±1291.89 mm3’tü.Opak taş 31 hastada vardı.Ortalama Hounsfield ünitesi 1038±359.34 HU idi. Bir hastada orta pol taşı, sekiz hastada alt pol taşı, 1 hastada pelvis taşı, 2 hastada üreteropelvik bileşke taşı ve 6 hastada multikalisiyel taş mevcuttu.Ortalama operasyon süresi 76.15±35.79 dakikaydı. Tüm hastalarda postoperatif JJ stent vardı. Ureteral akses kılıf 37 hastada kullanıldı.Taşsızlık 19 hastada sağlandı. Komplikasyonlar 3 hastada görüldü. Sonuç: Retrograd intrarenal cerrahi 2-4 cm böbrek taşı tedavisinde kullanılabilir. Güvenlik bu cerrahi için avantajdır. Çoklu seans gerektirmesi ve maliyet bu yöntemin dezavantajlarıdır.Prospektif ve daha yüksek hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Böbrek taşı; Deneyim; RIRC ABSTRACT Aim: The aim of this study was to report our retrograde intrarenal surgery experience for treatment of 2-4 cm sized kidney stones. Materials and Methods: After local ethical committe approval, patient data between 2014-2019 was reviewed. Patients who had been undergone RIRS for 2-4cm sized kidney stones were included. Patients < 18 y old were excluded. Results: There were 40 patients in our study. The average age was 49.02±17.56. Twenty six patients were male, fourteen patients were female.Ten patients had preoperative SWL history. Eleven patients had preoperative JJ stent. Seventeen patients had no operation history. The average stone size was 22.48±3.67 mm. The average stone volume was 2049±1291.89 mm3 . Thirty one patients had opaque stones. The average Hounsfield unit was 1038±359.34 HU. In terms of stone locations, one patient had mid pole stone, eight patients had lower pole stone, one patient had pelvis stone , two patients had ureteropelvic junction(UPJ) stone and six patients had multicaliceal stones. The mean operation time was 76.15±35.79 min. All the patients had postoperative JJ stent. In 37 patients UAS was used. Nineteen patients were stone free. Complicatons were seen in three patients Conclusion: Retrograde intrarenal surgery can be used for the treatment of 2-4 cm sized kidney stones. Safety is an advantage for retrograde intrarenal surgery. Need for multiple sessions and cost are disadvantages of retrograde intrarenal surgery. Studies with prospective design and with longer patient follow up are needed. Key words: Experience; Kidney Stones; RIRS
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,790 Tekil Ziyaretçi