Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.114-118
114-118 ASTIM TANILI HASTALARDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMİ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Traditional and Complementary Medicine Methods in Asthmatic Patients Pınar YILDIZ GÜLHAN, Fatih ÜZER, Ege GÜLEÇ BALBAY ÖZET Giriş: Günümüzde kronik hastalıkların artmasına paralel olarak, hastalıkların tedavisinde ve semptomların hafifletilmesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) yöntemlerinin kullanımı artmaktadır. Bu çalışma astım tanılı hastaların GETAT kullanımlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Kastamonu Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Aralık 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında başvuran ve 6 aydan uzun süredir astım tanısı olan hastalar alındı. Yüz-yüze görüşme şeklinde yapılan ankette katılmayı kabul edenlere GETAT yöntemleri hakkındaki eğilimlerini ölçen sorular yöneltildi. Anket soruları GETAT kullanımını değerlendiren literatürler göz önüne alınarak göğüs hastalıkları bölümünde çalışan iki öğretim üyesi tarafından hazırlanmıştır. Hastaların demografik verileri ve anket cevapları değerlendirildi. Bulgular: 71 hastanın yaş ortalaması 51±16.38 (minimum=19, maksimum=78 yıl) olup vakaların %21,1’i erkek (n=15), % 78,9’u (n=56) kadındı. Hastaların %35,2’si (n=25) GETAT yöntemlerinden birini kullandığını ve bu yöntemi kullanan hastaların %75’i (n=18) yarar gördüğünü ifade etmişlerdi. Hastaların %54,2’si bitkisel, %20 ,8 ‘i apiterapi, %12,5’i hacamat, %4,2’si termal, %4,2’si tuz ve %4,2’si akupunktur yöntemini kullanmıştı. Astım kontrol düzeyi ve cinsiyet ile GETAT kullanımı arasında fark yoktu. Ek hastalığı olanlar olmayanlara göre GETAT yöntemini az kullanmaktaydı (p=0,049). Sonuç: Astım hastalarında her üç kişiden birinin GETAT yöntemini kullandığı, sıklıkla da bitkisel ürünlerin tercih edildiğini saptadık. Astım hastalarında GETAT kullanımı konusunda geniş çaplı çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar kelimeler: Astım; Geleneksel ve tamamlayıcı tıp; Kontrol ABSTRACT Introduction: Nowadays, in parallel to increase in chronic diseases, the use of Traditional and Complementary Medicine (TCAM) methods is increasing in the relieving symptoms and treatment. This study aimed to evaluate TCAM use of asthma patients. Material and Method: Patients with asthma diagnosis more than 6 months who admitted to Kastamonu State Hospital and Duzce University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases between December 2018-February 2019 were included to study. Questions that measure the tendency of TCAM methods to those who accepted to participate in the face-to-face interview were asked. Survey questions were prepared by two faculty members working in the chest diseases considering the literature that was evaluating the use of TCAM. Demographic data and questionnaire responses of the patients were evaluated. Results:The mean age of 71 patients was 51±16.38 (minimum=19, maximum=78 years). 21.1% of the patients were male (n=15) and 78.9% (n=56) were female. Of the patients, 35.2% (n=25) reported using one of the TCAM methods, and 75% (n=18) of the patients were benefiting from used method. Of the patients 54.2% had used herbal, 20.8% had apitherapy, 12.5% had hijama, 4.2% had thermal, 4.2% had salt and 4.2% used acupuncture. There was no difference between asthma control level, gender and TCAM use. Patients with comorbidities, used the TCAM method less than those without (p=0.049). Conclusion: It was determined that one of three asthma patients used TCAM method and often found that herbal products are preferred. Large-scale studies about use of TCAM in asthma patients are needed. Key words: Asthma; Control; Traditional and complementary medicine
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,713 Tekil Ziyaretçi