Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.108-113
108-113 SAĞLIKLI VERİCİLERİN YAŞI TOPLANAN PERİFERİK KÖKHÜCRE MİKTARI ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? Does the Age of the Healthy Donors Related With the Amount of Stem Cells Collected With GCSF? Zafer GOKGOZ ÖZET Amaç: Bu çalışmada sağlıklı kök hücre vericilerinin yaşının periferik kandan toplanan CD34+ kök hücre miktarı üzerinde etkisinin olup olmadığı incelendi. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma için, 2016 - 2018 yılları arasında gönüllü olarak merkezimizde kök hücre veren sağlıklı vericilerin dosyaları taranmıştır. Çalışma 32 erkek ve 21 kadın olmak üzere toplam 53 vericiyi kapsamaktadır. Vericiler 50 yaş altı ve 50 yaş üstü olarak iki gruba ayrıldı. Tüm vericiler lenograstim/ filgrastim kullanılarak mobilize edildi. Periferik kan CD34+ kök hücre sayımları ön ölçümlere göre 20x10^6/L ‘den fazla olan vericilere Fresenius (Bad Homburg, Almanya) cihazı ile mobilizasyon prosedürü uygulandı. İşlem sonrası toplanan CD34+ ler sayıldı ve vericilerin yaş grupları ile ilişkisi incelendi. Bulgular: Çalışmaya 53 sağlıklı verici dahil edildi. CD34+ kök hücrelerin ön ölçüm değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Genç yaş grubunda (50 yaş altı olan grup) birinci ve ikinci günlerde yapılan erken ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, erken ölçümlerde ikinci günde yaşı 50’nin üzerinde olan grupta ilk güne göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük sonuç ortaya çıktı. Vücut ağırlığı başına toplanan CD34+ kök hücre sayısı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Toplanan CD34+ kök hücre sayısı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Kemik ağrısı her iki grupta en sık rastlanan yan etkiydi. Sonuç: Sonuç olarak, verici yaşının mobilizasyonun başarısız olmasına neden olabilecek bir faktör olmadığını ve benzer miktarlarda periferik kan kök hücrelerinin hem genç hem de yaşlı vericilerde toplanabileceğini belirledik. Anahtar kelimeler: Kök hücre transplantasyonu; Lenograstim; Filgrastim. ABSTRACT Aim: The present study aimed to investigate whether age of the healthy stem cell donors has an impact on the amount of collected CD34+ stem cells from the peripheral blood. Material and Methods: We have scanned the medical records of the volunteer donors who donated stem cells between the years 2016 to 2018 in our instution for this retrospective study. The present study involved totally 53 donors containing 32 males and 21 females. The donors were divided into two groups as aged below and over 50 years. All the donors were mobilized using lenograstim/filgrastim. Mobilization procedure was performed by Fresenius (Bad Homburg, Almanya) device in the donors from whom CD34+ peripheral blood stem cells higher than 20x10^6/L according to the early measurement. The number of the CD34+ stem cells were counted following the procedure and the relationship between the number of the CD34+ stem cells and age of the donors was analyzed. Results: The study included 53 healthy donors. No statistically significant difference was found between the groups with respect to early measurement values of CD34+ stem cells. No statistically significant result was found between the early measurement values obtained at the first and second days in the healthy younger group (the group aged below 50 years) whereas a statistically significant different result was obtained in the second day compared with the first day in the group aged over 50 years. No statistically significant difference was detected between the groups with respect to the amount of collected CD34+ stem cells per kg (bod weight). No statistically significant difference was determined between the groups regarding the amount of CD34+ stem cells. The bone pain was the most commonly found side effect. Conclusion: As a conclusion, we have determined in this retrospective study that age is not a factor that may cause a failure of mobilization and that similar amounts of peripheral blood stem cells could be collected in both younger and older donors. Keywords: Stem cell transplantation; Lenograstim; Filgrastim.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,704 Tekil Ziyaretçi