Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.102-107
102-107 KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ŞİDDETİNİN DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ The Effects of Dispnea on the Balance in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases with Patients Nalan OGAN, Aslıhan UZUNKULAOĞLU,E. Eylem AKPINAR ÖZET Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) kardiyovasküler komorbiditeler, periferal kas disfonksiyonu, kilo kaybı, sistemik inflamasyon ve psikolojik problemler gibi birçok komorbidite ile beraber olabilir. Çalışmamızda, KOAH hastalık şiddeti ile fonksiyonel denge durumunu ve yaşam kalitesi üzerine etkileri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Prospektif yapılan çalışmamızda hastalar “KOAH hastalar Küresel Girişim (GOLD) rehberine” göre A ile B grubu (hafif-orta) ve C ile D (ağır-çok ağır) grubu birleştirilerek iki grup oluşturuldu. Hastaların demografik verileri, solunum fonksiyon testleri, Modifiye Tıbbi Araştırma Konseyi Skalası (MRC), KOAH Değerlendirme Testi (CAT), St. George Solunum Anketi (SGRQ) ve Berg Denge Skalası uygulandı. Bulgular: Kırkbeş KOAH’lı olgu çalışmaya alındı. Denge skalası ile KOAH atak yılı, MRC ve CAT değerleri arasındaki fark anlamlıyken (sırasıyla p değerleri; 0.016, 0.033 ve 0.0179), SGRQ aktivite, semptom ve total değerleri ile karşılaştırıldığında fark saptanmadı. Sonuçlar: Özellikle ileri evre hastalarda dinamik dengeyi değerlendirmek için Berg Denge Skalası kullanmak uygun olabilir. Anahtar Sözcükler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Modifiye tıbbi araştırma konseyi skalası; KOAH değerlendirme Testi; St. George solunum anketi; Berg denge skalası ABSTRACT Objective: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) may be associated with many comorbidities, such as cardiovascular, peripheral muscle dysfunction, weight loss, systemic inflammation, and psychological problems. In this study, we aimed to investigate the relationship between COPD disease severity and balance. Materials and Methods: In our prospective study, patients were divided into two groups according to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) classification: group A and group B (mild to moderate) and group C and D (heavy to very heavy). Demographic data, pulmonary function tests, Modified Medical Research Council Scale (mMRC), COPD Evaluation Test (CAT), Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ), as well as the Berg Balance Scale were applied. Results: Forty-five patients with COPD were included in the study. As the stage progressed in COPD, worsening of balances was found. It may be appropriate to use the Berg Balance Scale to assess the dynamic balance, especially in advanced stage patients. While the difference between balance scale and COPD attack, MRC and CAT values were significant (p values; 0.016, 0.033 and 0.0179, respectively), there was no difference between SGRQ activity, symptom and total values. Conclusions: It may be appropriate to use the Berg Balance Scale to assess the dynamic balance, especially in advanced stage patients. Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease; Modified medical research council scale; COPD evaluation Test; St. George respiratory Questionnaire; Berg balance scale
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,794 Tekil Ziyaretçi