Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.96-101
96-101 SPONTAN ABORTUSLARIN MEVSİMSEL DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ An Investigation on the Seasonal Distribution of Spontaneous Abortus Bakiye AKBAŞ, Gülten SAĞIR, Özgür ÖZDEMİR, Zeliha AYDIN KASAP ÖZET Amaç: Abortus etiyolojisinin anlaşılması istenen gebelik kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Dünyada Kanada, Avusturalya gibi bazı ülkelerde abortusların mevsimsel dağılım gösterdiğini bildiren yayınlar mevcuttur, ancak ülkemizde bu konu ile ilgili veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bölgemizde spontan abortusların mevsimsel dağılımlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yapılan çalışmada, 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran, 20-49 yaş arasındaki 707 gebenin demografik verileri retrospektif olarak analiz edildi. Tüm abortus olgularının ve alt türlerinin mevsimlere göre dağılımları ki-kare testi ile analiz edildi. Çalışma, IBM SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) 22 programı ortamında analiz edildi. Veriler ?=0.05 yanılma düzeyi ve %95 güven aralığında değerlendirildi. Bulgular: Çalışmada abortus olan gebelerin yaş ortalaması 34±6 idi. Abortusların (n=707) mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde kış mevsiminde %26,2 (n=185), ilkbaharda %25,5 (n=180), yaz mevsiminde %23,1(n=163), sonbaharda ise %22,8 (n=179) oranında olduğu görüldü. Yapılan tek örneklem ki-kare testine göre, abortusların mevsimlere göre dağılımları incelendiğinde mevsimler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.672). Abortus türlerinin, mevsimlere göre dağılımları incelendiğinde missed abortusların ilkbahar mevsiminde daha sık olduğu görüldü (p=0.00072) ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Kimyasal gebeliklerin ise kış mevsiminde daha fazla olduğu görüldü ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.003732). Ayrıca abortus incipienceler yaz mevsiminde daha çok görüldü ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.00019). Sonuç: Abortusların mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde mevsimler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Ancak missed abortusların ilkbahar mevsiminde (polen mevsimi olduğundan) daha sık görülmesi nedeni ile missed abortus etiyolojisinde immünolojik faktörlerin önemli olabileceğini düşünüldü. Anahtar Kelimeler: Spontan abortus; Mevsimsel dağılım; Missed abortus ABSTRACT Objective: Understanding the etiology of an abortus is significant in terms of prevention of the desired pregnancy losses. There are a number of worlwide publications regarding the role of seasons among these environmental factors in some countries such as Canada and Australia, however, there is no data on this subject in our country. The purpose of this study is evaluating the seasonal distribution of spontaneous abortus in our region. Material and Methods: In this study, the demographic data of 707 pregnant women aged between 20- 49 applied to our hospital between the dates of January 1st 2015 and 1st January 2018 were analyzed retrospectively. The seasonal distribution of abortus cases was examined. Chi-square test was used for the analysis of seasonal distrubition of all abortus and sub-species. The data obtained in this study was analyzed via IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22. The data were estimated at ? = 0.05 error level and 95% confidence interval. Results: The mean age of the pregnant women with abortus was 34 ± 6 years. When the distribution of abortus (n=707) was examined, it was seen that in winter 26, 2% (n=185), in spring 25, 5% (n =180), in summer), 23, 1% (n =163), in autumn 22,8 (n = 179). According to the single sample chi-square test, when the seasonal distribution of abortuss types were examined, no statistically significant difference was found between the seasons (p = 0.672). When the distribution of abortus sub-species according to seasons were examined, it was seen that the missed abortus were more frequent in spring (p = 0.00072) and a statistically significant difference was found (p <0.001). The chemical pregnancies were more common in winter and this difference was statistically significant (p = 0.003732). In addition, abortus incipiens were more common in summer and this difference was statistically significant (p = 0.00019). Conclucions: When the distribution of abortuss was evaluated according to seasons, there was found no statistically significant differences between seasons.It was found out that the missed abortus frequently occured in the spring season, accordingly, it is suggested that immunological factors (in connection with the pollen season) might be considered significant in the etiology of an abortus. Keywords: Spontan abortus; Seasonal distribution; Missed abortus
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,784 Tekil Ziyaretçi