Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.83-90
83-90 AKUT PULMONER EMBOLİ HASTALARINDA GALECTİN-3 Galectin-3 in Patients with Acute Pulmonary Embolism Mustafa ÇELİK, Ahmet AVCI, Recep KARATAŞ, Ahmet ERSEÇGİN, Fikret KELEŞ, Ahmet YILMAZ, Fatmagül CAN,Erdoğan SÖKMEN, Murat ERER ÖZET Amaç: Pulmoner emboli (PE) göreceli olarak yaygın bir kardiyovasküler acil durumdur ve spesifik olmayan klinik tablo nedeniyle gözden kaçırılabilecek zor bir tanıdır. PE patogenezi iyi tanımlanmış olmasına rağmen, PE teşhisine yardımcı olabilecek klinik bir biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Teorik olarak, Galectin-3'ün (Gal-3) prokoagülan etkisinden dolayı, PE patogenezinde rol alabileceği düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, akut PE hastalarında Gal-3 düzeyinin önemini göstermek ve PE'nin ekokardiyografik özellikleri ile ilişkisini tanımlamaktır. Yöntem: 2013 - 2014 tarihleri arasında ardışık 40 PE hastası (26 kadın, ort. Yaş 60.93 ± 14.28 yıl) ve 40 yaş uyumlu sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Gal-3, D-dimer ve Troponin I düzeyleri ölçüldü. PE ve kontrol grubundaki tüm hastalara transtorasik ekokardiyografik inceleme yapıldı. Bulgular: Gal-3 ve D-dimer düzeyleri PE' li hastalarda kontrollere göre anlamlı derecede yüksek bulundu. (17.04 ± 6.6 ve 8.22 ± 4.9, p <0.001) Gal-3 seviyeleri, D- dimer (r = 0.595, p <0.001) ve Troponin I değerleri (r = 0.452, p <0.001) ile anlamlı bir korelasyon gösterdi. Gal-3 seviyeleri ekokardiyografik parametrelerle anlamlı korelasyon gösterdi. ROC eğrisi analizinde, %82.5 duyarlılık ve %82.7 özgüllük ile akut PE tanısı için gereken seviye 11.43 ng / ml idi. Eğri altındaki alan % 95 CI 0.79-0.96 (p <0.001) ile 0.88 idi. Sonuç: Bu çalışmada akut PE' li hastalarda Gal-3'ün rolü gösterilmiştir. Gal-3, akut PE' yi teşhis etmek için kullanılabilecek biyobelirteçler arasında yer alabilir. Ancak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Galectin-3; D-dimer; Akut pulmoner emboli; Biyomarker; Ekokardiyografi ABSTRACT Background: Pulmonary embolism (PE) is a relatively common cardiovascular emergency and it is a difficult diagnosis that may be missed because of non-specific clinical presentation. Although the pathogenesis of PE has been well described, there is a clinical need for biomarkers that can aid the diagnosis of PE. Theoretically, because of the procoagulant effect of Galectin-3 (Gal-3), this marker may play a role in the pathogenesis of PE. The aim of the present study is to show the significance of the level of Gal-3 in patients with acute PE and identify a relation to the echocardiographic features of PE. Methods: Between 2013-2014, 40 consecutive PE patients (26 females, mean age 60.93±14.28 years) and 40 age-matched healthy controls were included in this study. Gal-3, D-dimer, and Troponin I were measured. All patients with PE and control subjects underwent transthoracic echocardiographic examination. Results: Gal-3 and D-dimer levels were significantly higher in patients with PE when compared with controls (17.04±6.6 vs 8.22±4.9, p<0.001). Gal-3 levels showed a significant correlation with D-dimer (r=0.595, p<0.001) and Troponin I values (r=0.452, p<0.001). Gal-3 levels showed significant correlation with echocardiographic parameters. In the receiver operating characteristics (ROC) curve analysis, the level required for a diagnosis of acute PE with a sensitivity of 82.5% and specificity of 82.7% was 11.43 ng/ml. The area under the curve was 0.88 with a 95% CI of 0.79-0.96 (p < 0.001). Conclusion: In the present study, we demonstrated the role of Gal-3 in patients with acute PE. Gal-3 can be used to diagnose acute PE. Keywords: Galectin-3; D-dimer; Acute pulmonary embolism; Biomarker; Echocardiography
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,734 Tekil Ziyaretçi