Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.76-82
76-82 ADENOİD VE TONSİL CERRAHİSİ YAPİLAN HASTALARDA SES PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Changes of Voice Parameters in Patients Who Underwent Adenoid and Tonsil Surgery Yunus KANTEKİN, Haldun OĞUZ, Necmi ARSLAN, Eren TAŞTAN, Münir DEMİRCİ ÖZET Amaç: Ses ve sesini kullanarak iletişim kurabilmesi, insanoğlunu diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, adenoidektomi ve adenotonsillektomi ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası ses analizlerinin yapılarak adenoid ve tonsil hipertrofisinin ses özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya adenoidektomi ameliyatı endikasyonu konulmuş yaşları 8 ile 17 arasında 15 hasta ve adenotonsillektomi ameliyatı endikasyonu konulmuş yaşları 8 ile 24 arasında 15 hasta olmak üzere toplam 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait akustik veriler operasyondan bir gün önce ve operasyondan 3 hafta sonra aynı hekim tarafından ve sabit ortam koşullarında ses korumalı bir odada kaydedildi. Ses kayıtlarına ait akustik parametreler Praat yzılımı kullanılarak kişisel bir bilgisayarda değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubundaki tüm hastalar (n=30) ve kız hastalar zamana göre tüm ses kayıtları analiz edildiğinde preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).Erkek hastaların (n=10) preoperatif ve postoperatif ses parametrelerindeki değişiklikler analiz edildiğinde sadece ses şiddetinde azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Sonuç: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi olan hastalarda vokal rezonansın değişmesi ile akustik analiz parametrelerinde değişiklik olabileceğini ve objektif veriler olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Akustik analiz parametrelerinden hangisinin adenoidektomi ve adenotonsillektomi hastalarında daha spesifik olabileceğine dair daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Sözcük: Adenoidektomi; Tonsillektomi; Ses analizi ABSTRACT Aim: The ability to communicate using voice is one of the most important characteristics that distinguishes human beings from all other living things. The aim of this study is to investigate the effects of adenoid and tonsil hypertrophy on voice characteristics by performing pre- and postoperative sound analysis in patients undergoing adenoidectomy and adenotonsillectomy. Material and Method: A total of 30 patients were included in the study. 15 patients age between 8 and 17 that were indicated adenoidectomy surgery and 15 patients ages between 8 and 24 that were indicated adenotonsillectomy surgery were included in the study. Acoustic data of the patients were recorded in a sound protected room by the same physician one day before the operation and 3 weeks after the operation. The acoustic parameters of the sound recordings were evaluated on a personal computer using the Praat software. Results: When all the patients in the study group (n = 30) and all female patients were analyzed according to the time, changes in the preoperative and postoperative sound parameters were statistically significant (p <0.05). When changes in preoperative and postoperative sound parameters of male patients (n = 10) were analyzed, only the decrease in volume was found statistically significant. Conclusion: In patients with adenoidectomy and adenotonsillectomy, changes in vocal resonance may indicate changes in acoustic analysis parameters and be used as objective data. More extensive studies are needed to determine which acoustic analysis parameters may be more specific in adenoidectomy and adenotonsillectomy patients. Key Words: Adenoidectomy; Tonsillectomy; Voice analysis
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,786 Tekil Ziyaretçi