Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.58-62
ENDOVASKÜLER KOİL EMBOLİZASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN İNTRASEREBRAL ANEVRİZMALARDA MANYETİK REZONANS PERFÜZYON DİNAMİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Magnetic Resonance Perfusion Dynamics in Patıents with Intracerebral Aneurysms Treated with Endovascular Coil Embolization Gökhan POLAT, Suat EREN , Akın LEVENT,Hayri OĞUL, Mecit KANTARCI ÖZET Giriş ve Amaç: Anevrizmalar kese içi doluma bağlı oluşan kitle etkisiyle, rüptürüne bağlı oluşan kanama ve vasküler spazm gibi komplikasyonlarla beyin hemodinamiğini ve perfüzyonunu etkiler. Bu nedenle, tedavideki amaç anevrizmayı tam olarak dolaşım dışında bırakarak kanama ihtimalinin ortadan kaldırılması, kitle etkisinin yok edilmesi ve bunun yanı sıra ana arterdeki kan akımının korunmasıdır. Çalışmamızdaki amacımız, anevrizma tedavisinin beyin perfüzyonu üzerinde yaptığı değişimlerin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: 2014 - 2017 tarihleri arasında Atatürk Üniversite Radyoloji A.B.D.’da endovasküler anevrizma tedavisi yapılan 42 hasta incelemeye alındı. 8 hasta değerlendirme kriterlerine uymadığı için çalışmadan çıkarıldı. Çalışmada yaşları 21-69 arasında değişen 34 hastada işlem öncesi, işlem sonrası 3. gün ve işlem sonrası 1. ay beyin perfüzyon parametreleri (rCBV, rCBF, MTT ve TTP) , posterior dolaşımla kıyaslanarak perfüzyon parametrelerinde ki değişimler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma popülasyonumuzun ortalama yaşı 52 yaştır.(21-69) Hastalarımızda anevrizma boyutu ?10mm ölçülmüş olup küçük anevrizmalar sınıfında değerlendirildi. Operasyon öncesi, operasyon sonrası üçüncü gün ve operasyon sonrası birinci aya ait perfüzyon parametreleri karşılaştırıldığında rCBV, rCBF ve MTT değerleri bakımından operasyon öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. İstatistiksel p değerleri: rCBV için p=0.652 , rCBF için p=0.563 , MTT için p=0.865 bulunmuştur. TTP haritasından elde edilen değerlerde ise operasyon öncesine göre, operasyon sonrası üçüncü gün uzama ve operasyon sonrası birinci ayda ise azalma izlenmiş olup anlamlı farklılık tespit edilmiştir.( p=0.025 ) Sonuç: Küçük anevrizmalar beyin perfüzyonunda rCBV ve rCBF’ye etki etmediğinden bu anevrizmaların tedavisinde perfüzyona bağlı hiperperfüzyon sendromu beklenmemektedir. TTP haritasının 3. gün uzaması ve 1. ay kısalması işlem sırasında ve sonrasında gelişen beyin ödemi, vazospazm gibi komplikasyonları açısından gösterge olabilir. Anahtar Kelimeler: Serebral anevrizma; Perfüzyon; Manyetik rezonans ABSTRACT Introduction and purpose: Aneurysms affect the hemodynamics and perfusion of the brain, with complications such as intraparenchymal mass, ruptured bleeding, and vascular spasm. For this reason, the purpose of the treatment is to remove an aneurysm completely from the circulation, to eliminate the possibility of bleeding, to destroy the mass effect, and to protect the blood flow in the main artery. Our study aims to determine how aneurysm treatment affects brain perfusion. Materials and Methods: Between 2014 and 2017, 42 patients who underwent endovascular aneurysm treatment at Atatürk University’s Radiology Department were examined. Eight patients were excluded from the study because they did not meet the inclusion criteria. The data for 34 patients were evaluated in the study. Brain perfusion parameters were measured before the procedure, 3 days after the procedure, and 1 month after the procedure. Also, rCBV, rCBF, MTT, and TTP parameters were compared with posterior circulation, and the changes in perfusion parameters were evaluated statistically. Results: The size of the aneurysm was measured as ? 10 mm in our patients. Thus these patients were evaluated as part of the small aneurysm class. When the perfusion parameters were compared, there was no significant difference between preoperative and postoperative values in terms of rCBV, rCBF, and MTT. The p values obtained were as follows: p = 0.652 for rCBV, p = 0.563 for rCBF, and p = 0.865 for MTT. There was a significant difference in the values obtained from the TTP map (p = 0.025). According to the measurements taken before the operation, prolongation was observed on the third day after the operation, which decreased in the first month after the operation. Conclusion: Because small aneurysms do not affect rCBV and rCBF during brain perfusion, perfusion-related complications (hyperperfusion syndrome), which can be seen during the treatment of aneurysms, are not expected. The third-day prolongation and the shortening of the first month of the TTP period may be indicative of complications such as brain edema and vasospasm, which may develop during or after the procedure Keywords: Magnetic resonance perfusion ;Intracerebral aneurysms ;Endovascular coil embolization
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,715 Tekil Ziyaretçi