Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.44-40
EPİTELYAL OVER KANSERLERİNDE CD24 VE CD44’ÜN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI VE PROGNOSTİK DEĞERİ Immunohistochemical Comparison of Cd-24 And Cd-44 in Epithelial Ovarian Cancer And Prognostic Values Nahit ATA, Muzaffer SANCI, Mehmet KULHAN, Nur Gözde KULHAN,Can TÜRKLER,Tunay KİREMİTLİ, Sevil KİREMİTLİ ÖZET Giriş: Bu çalışmada epitelyal over kanserlerinden rezeke edilen tümör spesmenlerinde, CD 44 ve CD 24’ün ekpresyonları analiz edilerek, bu ekspresyon ve klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi analiz edilmiştir. Gereç Ve Yöntemler: Bu çalışma, Kliniğimizin Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı'nda tedavi edilen primer over kanseri olan 31 hastayı içermektedir. Bulgular: Anti-CD24 için incelenen 14 seröz karsinomlu spesmende; 6 örnekte şiddetli (+++) immünoreaktivite, 4 örnekte orta / şiddetli (++ / +++) immünoreaktivite, 2 numunede orta / şiddetli (++ / +++) immünoreaktivite, 2 örnekte hafif / orta (+ / + +) immünoreaktivite gözlendi. Bu 14 hasta CD 44 için incelendiğinde; 3 örnekte (++) modereta immünoreaktivitesi, 2 örnekte + / ++ (hafif / orta) immünoreaktivite, 9 örnekte + (hafif) immünoreaktivite gözlendi. Sonuç: CD44 immünoreaktivitesinin boyanma yoğunluğunun over epitelyal kanserlerinde sağkalım oranı ile ilişkili olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi. Her ne kadar CD 24 sağkalımı ile ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına rağmen, Over tümörlerde tanısal bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünüldü. Anahtar Kelimeler: Cd-24; Cd-44; Immünohistokimya; Over Kanseri. ABSTRACT Objective: The present study evaluated the CD24 and the CD44 expression in resected tumor specimens of ovarian carcinom and analyzed the correlation between this expression and the clinicopathological parameters. Material Methods: The present study included 31 patients with primary ovarian cancer who were treated in the Department of Gynecologic Oncology of our Clinic Results: 14 serous carcinomas examined for anti-CD24; severe (+++) immunoreactivity was observed in 6 samples, moderate / severe (++ / +++) immunoreactivity was observed in 4 samples, moderate (++) immunoreactivity was observed in 2 samples and mild / moderate (+ / ++) immunoreactivity was observed in 2 samples. When these 14 patients were examined for CD 44; (++) modereta immunoreactivity was observed in 3 samples, + / ++ (mild / moderate) immunoreactivity was observed in 2 samples and + (mild) immunoreactivity was observed in 9 samples. Conclusion: It was determined that the staining intensity of CD44 immunoreactivity was related to the survival rate in ovarian epithelial cancers, but it was not statistically significant. Although the association with survival of CD 24 was not found to be statistically significant, it was thought that it could be used as a diagnostic marker in over-tumors. Key words: CD24; CD44; Immunohistochemistry; Ovarian tumor
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,697 Tekil Ziyaretçi