Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.32-37
ADÖLESAN GEBELİKLERDEKİ MATERNAL VE FETAL SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Maternal And Fetal Outcomes in Adolescent Pregnancies Alper İLERİ, Hande İLERİ, Can ATA,Gökhan TOSUN, Mehmet ÖZEREN ÖZET Amaç: Adölesan gebelikler sadece Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde önemli bir sağlık sorunudur. Adölesan gebeler maternal ve fetal açıdan yüksek riskli gebeliklerdir. Çalışmamızda; adölesan gebeliklerdeki maternal ve fetal sonuçları değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu araştırmada Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Haziran 2009-2014 tarihleri arasında doğum yapan 20 hafta üzerindeki, canlı, tekil doğum yapan adölesan gebeler ve erişkin gebelerin kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastanemizde doğum yapmış adölesan ve erişkin hastaların; demografik özellikleri, önceki gebelik öyküsü, doğum şekilleri, obstetrik sonuçlar (doğumdaki gestasyonel yaş, doğumdaki hemoglobin değeri, doğum kilosu, APGAR skorları) ve obstetrik komplikasyonlara (prematüre doğum, preklampsi, intrauterin gelişme geriliği, oligohidramniyoz, fetal distres, gestasyonel diyabet, makrozomi, plasental anomali, konjenital anomali, kolestaz) ait sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 602 gebeden, 282 tanesi adölesan olarak saptanmıştır. Hastaların antenatal takip oranı, gebelik haftası, bebek doğum ağırlığı, yendioğan APGAR 1. ve 5. dk skorları, hemoglobin değeri, sezaryen oranı (adölesan ve erişkin sırasıyla 35,8% vs 55,7%), gestasyonel diyabet ve makrozomik bebek oranı adölesan gebelerde anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p<0,05). İntrauterin gelişme geriliği (IUGG) (10,3% vs 5%), preterm doğum (19,5% vs 10,9%), fetal distress (26,6% vs 18,4%) ve preeklampside (7,4% vs 2,8%) ise adolesan gebelerde anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0,05). Fetal ve maternal komplikasyonlardan amniyotik sıvı indeks bozuklukları, plasental anomali, konjenital anomalili bebek ve kolestaz oranlarında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Adölesan gebeler; preterm doğum, IUGG, preeklampsi, anemi, fetal distres, düşük APGAR skoru ve düşük doğum ağırlığı açısından riskli olarak saptanmış, ayrıca adölesan gebelerin antenatal takiplerinin daha az olduğu belirlenmiştir. Fakat adölesan ve erişkin gebeler arasında amniyotik sıvı indeks bozuklukları, plasental anomali, konjenital anomalili bebek ve kolestaz oranlarında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sağlık çalışanları, adölesan gebeliklerin önlenmesi ve riskleri, saptanması durumunda sık antenatal takibi açısından dikkatli olmalıdır. Anahtar Sözcükler: Adölesan; Gebelik; Olumsuz sonuçlar ABSTRACT Objective: Adolescent pregnancy is a major health problem not only in Turkey but also worldwide. Adolescent pregnancies are high-risk pregnancies in terms of maternal and fetal. In our study; we aimed to assess maternal and fetal outcomes in adolescent pregnancy. Material-Methods: Pregnancy and birth records of both adolescent and adult -single, alive births over 20 months- which is referred to Izmir Tepecik Training and Teaching Hospital between 2009-2014 were retrospectively examined. Demographic characteristics of groups, type of delivery, obstetrics results (gestational age, hemoglobin, birth weight, APGAR scores) and obstetrics complications (premature birth, preeclampsia, intrauterine growth restriction [IUGR], oligohydramnios, fetal distress, gestational diabetes, macrosomia, placental anomaly, congenital anomaly, cholestasis) are compared. Results: There were 602 participants met the criteria and included the study, 282 were adolescent. Antenatal care, gestational age, birth weight, newborn APGAR 1st and 2nd scores, hemoglobin value, cesarean ratio, gestational diabetes mellitus, macrosomia were significantly lower in adolescent pregnancies (p<0,05). However IUGR (10,3% vs 5%), preterm birth (19,5% vs 10,9%), fetal distress (26,6% vs 18,4%) and preeclampsia (7,4% vs 2,8%) were found significantly higher in adolescents <0,05). The association between teeange pregnancy and amniotic fluid disorder, placental abnormality, congenital anomaly and cholestasis were nonsignificant. Conclusion: Pregnant adolescents have higher risk at preterm delivery, IUGR, preeclampsia, anemia, fetal distress, low APGAR scores and low birth weight; furthermore, it is reported that inadequate use of antenatal care services is more common in adolescent pregnants. However, no significant difference was shown in amniotic fluid disorders placental anomaly, congenital anomaly and cholestasis. Health care providers have to be alert about prevention, ensuring antenatal care in case of detecting and risks of adolescent pregnancies. Keywords: Adolescent; Pregnancy; Adverse outcomes
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,778 Tekil Ziyaretçi