Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.25-31
ROTAVİRUS İNFEKSİYONLARINDA GASTROENTERİT DIŞI BULGULAR Non-Gastroenteritis Findings In Rotavirus Infections Yılmaz SEÇİLMİŞ,Feyza ESEN, Murat DOĞAN, Mehmet Adnan ÖZTÜRK ÖZET Giriş: Rotavirus çocukluk çağında özellikle 5 yaş altı çocuklarda en sık görülen gastroenterit etkenlerinden birisidir. Gastroenterit yakınmalarının yanında viremiye bağlı ekstra-intestinal patolojiler meydana getirmektedir. Bu çalışmada amaç çocuk acil ünitemize rotavirus infeksiyonu ile gelen hastalarda sistemik morbidite ve klinik gidiş üzerine etkilerini ve bunların 2 yıl süreli takibinin değerlendirilmesidir. Method: 2012-2013 kasım yılları arasında ve 0-18 yaş grubunda 236 hasta çalışmaya alındı. Veriler retrospektif olarak hasta dosya sistemi ve hastane otomasyonundan alındı. Çalışma retrospektif olarak yapılmıştır. İstatistik için ise SPSS 21.0 versiyon programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 236 hastanın sadece 5’inde (%2) ciddi derecede dehidratasyon saptandı. Hastaların çoğunluğunda derecede hafif dehidratasyon mevcuttu. 46 hastada (%23,6) infeksiyon ile ilişkili geçici lenfopeni saptandı. 22 (%9,3) hastada ise geçici nonikterik hepatit tablosu görüldü. 8 hastada (%3,4) febril konvülsiyon ve 1(%0,4) hastada konfüzyon ve 8 (%3,4) hastada ise hipoglisemi mevcuttu. Tüm komorbid durumlar tedavisiz düzeldi ve 2 yıllık takiplerinde kronik ilaç kullanımı veya süregelen hastalık durumu hiçbir hastada görülmedi. Çalışmaya alınan altta yatan bir kronik hastalığı olanlarda yatış süresinin uzadığı ve hipogliseminin daha fazla görüldüğü saptandı. Sonuç: Rotavirus enfeksiyonu gastroenterit yanında mulitorgan etkilenimi oluşturmaktadır. Çalışmamızda infeksiyon gidişatı sırasında oluşan komorbid durumların benign gidişli, tedavisiz düzelen ve kronik hastalığa yol açmayan durumlar olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Rotavirus; Morbidite; Non-ikterik hepatit; Febril konvülsiyon ABSTRACT Introduction: Rotavirus is one of the most common gastroenteritis agents especially in children under 5 years of age. In addition to gastroenteritis, rotavirus is associated with extra-intestinal pathologies caused by viremia. We examined systemic morbidities and effects on the clinical courses in pediatric patients admitted to the pediatric emergency unit with rotavirus infection and evaluated these patients over a 2-year follow-up period. Methods: 236 patients were included in the study admitting to the pediatric emergency unit between November 2012-2013. Patients are 0-18 years old. Study was performed retrospectively. SPSS version 21 software was used for analysis. Results: The majority of patients had mild dehydration. Forty-six patients (23.6%) had transient lymphocytopenia associated with systemic infection. Temporary non-icteric hepatitis was seen in 22 (9.3%) patients. Moreover, 8 patients (3.4%) had febrile seizures and 1 patient (0.4%) had confusion and 8 (3.4%) patients had hypoglycemia. All comorbid conditions were remedied without treatment and in 2 years follow-up chronic use of medication or ongoing illness was not seen in any patient. Patients with chronic illness were found to have more prolonged length of stay and were found to have more frequent hypoglycemia. It was determined that adenovirus coinfection, dehydration degree and other clinical conditions did not affect the duration of hospital stay and the clinical course. Conclusion: Rotavirus infection can cause diseases that affect multiple organs. The comorbid conditions that occurred during the course of gastrointestinal infection had a benign course, improved without the need for treatment, and did not result in chronic diseases. Keywords: Rotavirus, morbidity; Non-icteric hepatitis; Febrile seizures
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,738 Tekil Ziyaretçi