Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.14-20
AYAKTAN TEDAVİ GÖREN YAŞLI HASTALARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUK DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ZOR BİR HASTA GRUBU Evaluation of the Prevalence of Psychiatric Disorders in Geriatric Outpatients: A Difficult Patient Group Murat Eren OZEN, Mehmet Hamdi ORUM,Aysun KALENDEROGLU ÖZET Amaç: Yaşlı nüfus giderek artmaktadır ve bu artışın yakın gelecekte daha belirgin olması beklenmektedir. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte ortaya çıkacak tıbbi, psikiyatrik ve sosyal sağlık sorunları sağlık hizmetlerine artan bir ihtiyaca neden olacaktır. Bu araştırmanın amacı, genel psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar arasında, yaşlı hastalardaki psikiyatrik bozukluk sıklığını, cinsiyete dayalı farklılıkları ve demografik özelliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Nisan 2018 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında üniversite hastanemizin genel psikiyatri polikliniğine başvuran yaşlı (?65 yaş) hastaların verileri kullanılarak yapılan prospektif bir çalışmadır. Klinik tanı DSM-5 kriterlerine göre konulmuştur. Hastaların demografik özellikleri kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Genel psikiyatri polikliniğine başvuran hasta sayısı 1950 idi ve yaşlı psikiyatrik hastalar (?65 yaş) toplam başvuruların %10.4'ünü (n=203) oluşturmaktaydı. Yaşlı hasta grubunda kadın/erkek oranı 1.44 (n=120/83) idi. En sık görülen psikiyatrik bozukluk major depresif bozukluk (MDB)’tu (%38.40). Genelleşmiş anksiyete bozukluğu (GAB) %18.70, uyum bozukluğu (UB) %9.30, şizofreni (%7.30) geropsikiyatrik hasta grubunda diğer sık görülen bozuklukları oluşturmaktaydı. GAB oranı kadınlarda, UB oranı erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç: Yaşlı hastalarda görülen psikiyatrik bozuklukların sıklığının belirlenmesi ve cinsiyetler arasındaki farklılıkların bilinmesi tedavi stratejilerinin planlanması ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Anahtar Sözcükler: Uyum bozukluğu; Majör depresif bozukluk; Genelleşmiş anksiyete bozukluğu; Yaşlılık psikiyatrisi ABSTRACT Aim: OObjective: The elderly population is increasing and this increase is expected to be more pronounced in the near future. Medical, psychiatric and social health problems associated with the increase in the elderly population will lead to an increasing need for health services. The aim of this study was to evaluate the prevalence of psychiatric disorders, gender-based differences and demographic characteristics among the patients admitted to the general psychiatry outpatient clinic. Material and Methods: A prospective study using data from elderly (?65 years) patients admitted to the general psychiatry outpatient clinic of our university hospital between April 2018 and July 2018. The clinical diagnosis was made according to DSM-5 criteria. The demographic characteristics of the patients were recorded and evaluated. Results: The number of patients presenting to the general psychiatry outpatient clinic was 1950, and older psychiatric patients (?65 years) accounted for 10.4% (n=203) of the total applications. The female/male ratio was 1.44 (n=120/83) in the elderly patient group. The most common psychiatric disorder was major depressive disorder MDD (38.40%). Other common disorders in the geropsychiatric patient group were generalized anxiety disorder (GAD) 18.70%, adjustment disorder (AD) 9.30% and schizophrenia 7.30%. The GAD ratio in women and AD ratio in men were found significantly high. Conclusion: Determining the frequency of psychiatric disorders in elderly patients and knowing the differences between the sexes will contribute to the planning and development of treatment strategies. Keywords: Adjustment disorder; Major depressive disorder; Generalized anxiety disorder; Geriatric psychiatry
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,709 Tekil Ziyaretçi