Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ







mart2020.9-13
KLİNİĞİMİZDE SON BEŞ YILLIK İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİSİ Diagnosis and Treatment of Interstitial Lung Disease in theLast Five Years in Our Clinic Şule ÇİLEKAR, Ahmet DUMANLI, Gürhan ÖZ, Fatih ÇAKIROĞLU, Ersin GÜNAY ÖZET Giriş: İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH); akciğer parankiminde yaygın olarak inflamasyon ve fibrozis oluşmasıdır. Genellikle kronik seyirli, klinik, radyolojik ve patolojik olarak benzerlik gösteren yüzlerce hastalığı kapsar. Hastalığa yol açan etken idiyopatik olabileceği gibi mesleki hastalıklar, enfeksiyonlar, ilaçlar gibi çevresel faktörlere bağlı da olabilir. Sarkoidoz, kalıtsal hastalıklar ve kollajen doku hastalıkları gibi otoimmün ve sistemik hastalıkların bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bizde kliniğimizde son beş yıldır tedavi ve takip ettiğimiz 402 adet İAH tanılı hastamızın dosyalarını inceledik. Tanı ve başarı oranımzı literatürler eşliğinde tartışmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmada Haziran 2012–Haziran 2017 yılları arasında , hastanemizde Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvuran, İnterstisyel Akciğer Hastalığı tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 65.21±15.44 olup, 199’u (%49.5) kadın ve 203’ ü (%55) erkekti. Hastaların 380’inde (%94.5) nefes darlığı, 269’unda (%66.9) öksürük, 88’inde (%21.9) balgam, 11’inde (%2.7) hemoptizi, 11’inde (%2.7) göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu. Akciğer grafilerinde 164 (%40.8) hastada çizgisel ve retiküler opasiteler, buzlu cam opasiteleri, periferik ve alt zonlarda belirginleşen kaba retiküler ve retikülonodüler opasiteler vardı. Hastaların 386’sına (%96) solunum fonksiyon testi yapıldı. Solunum fonksiyon testlerinde 14 (%3.5) obstrüktif tipte, 72 (%17.9) restriktif tipte, 120 (%29.9) mikst tipte, 180 (%44.8) normal sınırlardaydı. Hastalar İAH alt tanılarına göre değerlendirildiğinde 168’i (%41.8) undiferansiye interstisyel akciğer hastalığı, 96’sı (%23.9) İdiyopatik pulmoner fibrozis mevcuttu. Sonuç: İAH yaşam kalitesini ileri derece düşürdüğünden uygun hasta yönetimi önemlidir. Bu hastalık multidisipliner bir yaklaşımı gerekmektedir. Kuru öksürük ve nefes darlığı ile başvuran ve radyolojik olarak interstisyel tutulum olan hastalarda İAH akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler: İnterstisyel Akciğer Hastalığı, İdiopatik Pulmoner Fibrozis, Dispne ABSTRACT Introduction: Interstitial lung diseases (ILD) is which inflammation and fibrosis are common in the lung parenchyma. It usually includes hundreds of diseases with a chronic course, clinical, radiological and pathological similarity. The causative agent may be idiopathic or may be due to environmental factors such as occupational diseases, infections, drugs. Sarcoidosis can also occur as part of autoimmune and systemic diseases such as hereditary diseases and collagen tissue diseases. In our clinic, we have examined the files of 402 patients with ILD who have been treated and followed for the last five years in our clinic. We aimed to discuss the diagnosis and success rate with the literature. Methods: The files of patients diagnosed with interstitial lung disease between June 2012 and June 2017 were analyzed retrospectively. Results: The mean age of the patients was 65.21 ± 15.44 and 199 (49.5%) were female and 203 (55%) were male. Of the patients, 380 (94.5%) had dyspnea, 269 (66.9%) had cough, 88 (21.9%) had sputum, 11 (2.7%) had hemoptysis and 11 (2.7%) had chest pain. Lung radiographs included 164 (40.8%) patients with linear and reticular opacities; Pulmonary function test was performed in 386 patients (96%). In respiratory function tests, 14 (3.5%) were obstructive type, 72 (17.9%) were in restrictive type, 120 (29.9%) in mixed type and 180 (44.8%) in normal limits. There were 168 (41.8%) undifferentiated interstitial lung disease and 96 (23.9%) patients had idiopathic pulmonary fibrosis. Keywords: Interstitial Lung Disease, Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Dyspnea
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,700 Tekil Ziyaretçi