Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.168-173
168-173 PNÖMOKONYOZU ÖNLEMEK; JAPONYA- TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Pneumoconiosis Prevention; Japan - Turkey Comparison Gülden SARI, Birgül PİYAL ÖZET Akciğerlerde inorganik toz ve liflerin birikimi ve bunun sonucunda akciğer parakiminde gelişen doku reaksiyonu pnömokonyoz olarak tanımlanır. Pnömokonyozlar, özellikle silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir meslek hastalığı sorunudur. Pnömokonyoza özgü, etkili bir tedavi yaklaşımı yoktur. Hastalığın önlenmesi öncelikle ilgili yasal çerçevede düzenlenen, işyeri maruziyet yönetimi ve sağlık yönetimi uygulamalarına bağlıdır. Pnömokonyoz sorununun üstesinden gelmek, etkili iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve yönetsel kararlılığı gerektirir. Dünya ekonomisinin en büyük üçüncü ülkesi olan Japonya’da, 1980’lere kadar iş ile ilgili mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni pnömokonyozlar olmuştur. Ancak 1960 yılında yürürlüğe giren Pnömokonyoz Yasası ve sürekli geliştirilen işyeri sağlık yönetimi sayesinde pnömokonyoz prevelansı %17,4’ten %1 seviyelerine gerilemiştir. Ülkemizde ise meslek hastalığı istatistikleri yetersiz olmakla birlikte son araştırmalarda, diş teknisyenlerinde pnömokonyoz prevelansı %5,6-11,1 olarak saptanmıştır. Geçmişte pnömokonyozun morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olduğu ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği modellerinin ayrıntılı değerlendirmesi ile Türkiye için uygun bir model geliştirilebilir. Bu makalede, Japonya'nın pnömokonyoz ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve uygulamaları değerlendirilmiş ve ülkemiz için öneriler oluşturulmuştur. Anahtar Sözcükler: Pnömokonyoz; Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; Ulusal iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ABSTRACT Backround: Pneumoconiosis is defined as, a tissue reaction developed in lung parenchyma due to the accumulation of inorganic dust and fibers. Pneumoconiosis, especially silicosis and coal worker’s pneumoconiosis, is still a major occupational disease issue in developing countries such as Turkey. There is no effective and specific treatment approach for pneumoconiosis. Prevention of the disease is primarily based on workplace exposure management and health management practices, which are regulated with relevant legal framework. Overcome of pneumoconiosis problem requires effective occupational health and safety practices and administrative commitment. In Japan, the third largest country of the world economy, pneumoconiosis was the most important cause of work-related mortality and morbidity until 1980s. However, due to the Pneumoconiosis Law, which put into effect in 1960, and continuous improvement on workplace health management, the prevalence of pneumoconiosis has declined %17,4 to 1%. The statistics on occupational diseases in Turkey is inadequate, however recent studies indicate that the prevelance of pneumoconiosis in dental technicians is 5.6 -11.1%. With detailed assessment of occupational health and safety models of countries where pneumoconiosis was an important cause of morbidity and mortality in the past, it is possible to develop an appropriate model for Turkey. In this article, the legislation and applications of Occupational Health and Safety for pneumoconiosis in Japan have been evaluated and some recommendations for our country have been established. Key words: Pneumoconiosis; International occupational health and safety practices; National occupational health and safety practices
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,824 Tekil Ziyaretçi