Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.157-161
157-161 ANTENATAL EĞİTİMİN NULLİPAR KADINLARDA MATERNAL VE PERİNATAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Antenatal Education on Maternal and Perinatal Outcomes in Nulliparous Women Mustafa BAKIRCI, Fulya KAYIKÇIOĞLU,Tuğba KINAY, Özlem MORALOĞLU TEKİN ÖZET Amaç: Ev yerine hastanede yapılan doğumların bir sonucu olarak, kadınları doğum için hazırlamak amacıyla antenatal eğitim programları geliştirilmiştir. Antenatal eğitimin gebelik sonuçları ve doğum süreci üzerindeki etkisi henüz net değildir. Sunulan çalışmanın amacı, antenatal eğitimin nullipar kadınlarda maternal ve perinatal sonuçları etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif vaka kontrol çalışmasında, Ocak 2010-Aralık 2016 tarihleri arasında üçüncü basamak bir merkezde doğum yapan 513 düşük riskli nullipar kadının tıbbi kayıtları incelendi. Antenatal eğitim alan 85 kadın çalışma grubuna, eğitim programına katılmayan 428 kadın kontrol grubuna dahil edildi. Grupların demografik ve klinik özellikleri ile maternal ve perinatal sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Antenatal eğitim alan kadınların kontrol grubuna göre ortalama yaşı (26.0 ± 4.4 vs. 23.5 ± 4.4; p <0.001) düşük öyküsü oranı (5.9% vs. 0%; p<0.001) daha yüksek; sezaryen doğum oranı ise (% 11.8 ve% 25.5, p 0.006) daha düşüktü. Grupların sezaryen endikasyonları, doğum evrelerinin süresi, vajinal doğum yapan kadınlarda epizyotomi oranları, postpartum komplikasyon oranları ve perinatal sonuçları ise benzerdi. Sonuç: Antenatal eğitim düşük sezaryen doğum oranları ile ilişkili bulundu. Antenatal eğitimin diğer maternal ve perinatal sonuçlar üzerine etkisi ise saptanmadı. Anahtar kelimeler: Antenatal eğitim; Sezaryen seksiyo; Vaginal doğum; Nulliparite; Maternal sonuç; Perinatal sonuç ABSTRACT Aim: As a result of births in hospital instead of homes, antenatal education programs have been developed with the aim of preparing women for birth. The effect of antenatal education on pregnancy outcomes and birth process has not yet been fully clarified. The aim of the presented study was to evaluate whether antenatal education affects the maternal and perinatal outcomes in nulliparous women. Material and Methods: In this retrospective case-control study, medical records of 513 low-risk nulliparous women who gave birth between January 2010 and December 2016 at a tertiary care centre were reviewed. 85 women with antenatal education were included in the case group and 428 women who did not participate in the education program were included in the control group. The demographic, clinical characteristics, maternal and perinatal outcomes of groups were compared. Results: Mean age of women (26.0±4.4 vs. 23.5±4.4; p<0.001), history of abortion rate (5.9% vs. 0%; p<0.001) were higher and caesarean section rate (11.8% vs. 25.5%, p 0.006) was lower in women with antenatal education than in the control group. Caesarean indications, length of labour stages, episiotomy rates of women with vaginal delivery, postpartum complication rates, and perinatal outcomes of groups were similar. Conclusion: Antenatal education was associated with lower caesarean birth rates. There was no effect of antenatal education on the other maternal and perinatal outcomes. Keywords: Antenatal education; Caesarean section; Vaginal birth; nulliparity; Maternal outcome; Perinatal outcome
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,772 Tekil Ziyaretçi