Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.147-156
147-156 HUMAN PAPİLLOMA VİRUS TARAMA TESTİ POZİTİF SERVİKAL SİTOLOJİK TARAMASI NEGATİF VEYA ÖNEMİ BELİRLENEMEYEN ATİPİK SQUAMOZ HÜCRE SAPTANAN HASTALARIN REİD İNDEKSİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMIŞ KOLPOSKOPİK BULGULARININ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Colposcopic Findings Using Reid Index of Patients with Cervical Cytological Screening Negative Atypical Squamous Cell Undetermined Significance, Positive Human Papilloma Virus Screening Test with and Histopathological Results Roya KARİMOVA, Emine KARABÜK, GülerATEŞER, Pınar KADİROĞULLARI ÖZET Amaç: Jinekolojik kanserler arasında tarama testi olan tek malignite serviks kanseridir. Tarama testi olarak smear ile sitoloji bakılması ve Hpv tiplendirilmesi kullanılmaktadır. Serviks kanserlerinin %90’dan fazlasında Hpv pozitifliği saptanmaktadır. Çalışmamızda amaç servikal sitolojisi negatif veya ASCUS olarak yorumlanan, HPV DNA taraması pozitif olan hastaların kolposkopi sonuçlarını Reid indeksi yardımıyla yorumlayıp, elde edilen sonuçların histopatoloji ile karşılaştırılması ve tek başına HPV pozitifliğinin preinvaziv veya invaziv hastalığı tanımlayıp kolposkopiye refere edilmesinin gerekliliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: 2015-2017 yılları arasında SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sitolojisi negatif veya ASCUS olan, HPV DNA sonucu pozitif olan 30-65 yaş arası hastalar çalışmaya dahil edildi. Yapılmış kolposkopilerin kolpofotoğrafları ve histopatolojik biyopsi sonuçları hasta kayıt sisteminden çıkarıldı. Kolpofotoğraflar Reid indeksine göre sınıflandırılıp, histopatolojik sonuçlarla kıyaslandı. Reid İndeks skorlaması kullanılarak displazi derecesinin tahmini LGSIL, HGSIL ve invaziv hastalık şeklinde sınıflandırıldı. Bulgular: Sitolojisi normal veya ASCUS, hr-HPV DNA (yüksek risk HPV DNA) sonucu pozitif olan 150 hasta taranmıştır. Kadınların yaş ortalaması 42.9 ± 8.5 idi. Hastaların %88.7’i sitoloji normal/HPV pozitif, %11.3’ü ASCUS/HPV pozitifti. Sitolojisi normal olan grupta %59.3 oranında HPV 16, 18 pozitifliği izlendi. ASCUS grubunda %5.3 oranında HPV 16 ve/veya 18 pozitifliği tespit edildi. Diğer hr-HPV pozitifliği %3.3 olarak görüldü. Reid indeks skalasına göre 0-2 puan alan hasta oranı %70, 3-5 puan %20.7, 6-8 puan %8.7 olarak hesaplanmıştır. Histopatolojik sonuçlara baktığımızda %82 normal, %10.7 HGSIL, %1.3 LGSIL, %1.3 servikal karsinom olarak gözlemlenmiştir. Sonuç: Reid indeksi kullanılarak yapılan displazi tahmini ile kesin histoloji sonuçlarındaki displazi tahmini arasında uyum vardır. Kolposkopi bir sekonder tanı testi olarak anormal smear sonucu olan olgularda serviksteki en şüpheli alanı belirlemede ve lezyondaki displazi derecesini tahmin etmede yararlıdır. Çalışmamız sitoloji sonucunun normal olduğu hastalarda yüksek oranda servikal displazi, hatta kanser vakalarının HPV DNA ile yakalanabildiğini göstermektedir. Kolposkopinin belli kriterleri olan bir skorlama sistemi ile yapıldığı taktirde histopatoloji sonuçları ile daha yüksek korelasyon gösterdiği görülmektedir. Anahtar kelimeler: Serviks kanseri; Kolposkopi; Reid indeksi; Histopatoloji; Smear ABSTRACT Objective: Cervical cancer is the only malignancy having screening test among gynecologic cancers. Cervical cytology and Hpv typing are used as screening tests. Hpv positivity is detected in more than 90% of cervical cancers. The aim of our study is to evaluate the colposcopy results of patients with negative cervical cytology or ASCUS and positive HPV DNA screening with the help of Reid index, to compare the results with histopathology and to identify the HPV positivity alone and to refer to colposcopy. Material and Methods: Patients between 30-65 years of age who had negative cytology or ASCUS with positive HPV DNA result at SBU Istanbul Training and Research Hospital between 2015-2017 were included in the study. Colpophotograph and histopathological biopsy results of colposcopies were collected from the patient registry system. Colpophotographs were classified according to Reid index and compared with histopathological results. Estimation of dysplasia level by using Reid Index scoring was classified as LGSIL, HGSIL and invasive disease. Results: 150 patients with normal cytology or ASCUS and with positive hr-HPV DNA (high risk HPV DNA) results were analyzed. The mean age of the women was 42.9 ± 8.5 years. Cytology was normal / HPV positive in 88.7% and ASCUS / HPV positive in 11.3%. HPV 16, 18 positivity was observed in 59.3% of the group with normal cytology. HPV 16 and / or 18 positivity was detected in 5.3% of ASCUS group. The other hr-HPV positivity was 3.3%. The rate of patients who scored 0-2 points according to the reid index scale was calculated as 70%, 3-5 points as 20.7%, 6-8 points as 8.7%. When histopathological results were evaluated, 82% normal, 10.7% HGSIL, 1.3% LGSIL, 1.3% cervical carcinoma were observed. Conclusion: There is a correlation between the prediction of dysplasia using the reid index and the prediction of dysplasia in definite histology results. Colposcopy is useful as a secondary diagnostic test in determining the most suspicious area of the cervix and predicting the degree of dysplasia in the lesion in patients with abnormal smear results. Our study shows that cervical dysplasia and even cancer cases can be detected by HPV DNA in patients with normal cytology results. Colposcopy showed a higher correlation with histopathological results if performed with a scoring system with certain criteria. Key words: Cervix cancer; Colposcopy; Reid index; Histopathology; Smear
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,827 Tekil Ziyaretçi