Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.137-141
137-141 AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA ÇOK DAMAR HASTALIĞI İLE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ The Association Between Multivessel Disease and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Acute Coronary Syndrome Çağlar ALP, Muhammed KARADENİZ, Taner SARAK, Vahit DEMİR ÖZET Amaç: Akut koroner sendrom olgularında ciddi darlık olan koroner arter sayısı ile kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Yöntemler: Bu çalışma retrospektif olarak dizayn edildi. 2016–2018 tarihleri arasında akut koroner sendrom sebebiyle koroner anjiografi yapılan 904 hasta çalışmaya dahil edildi. Ciddi koroner arter darlığı olmayan ve koroner operasyon geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar kritik koroner arter darlıklarına göre tek damar hastalığı (TDH) ve çok damar hastalığı (ÇDH) olacak şekilde iki gruba ayrıldı. ÇDH ile TDH olanlar klasik kardiyovasküler risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 544’ünde (%60) ÇDH 365’inde (%40) TDH saptandı. ÇDH olan grupta yaş, hipertansiyon ve diyabet mellitus istatistiksel olarak daha fazla saptandı (sırasıyla p<0.001, p=0.003, p=0.005). TDH olan grupta ise erkek cinsiyet, aile öyküsü ve sigara içiciliği istatistiksel olarak daha fazla saptandı (sırasıyla p=0.006, p<0.001, p<0.001). Sonuç: Diyabet ve hipertansiyon ÇDH grubunda yüksek saptanırken aile öyküsü ve sigara içiciliği TDH grubunda yüksek saptandı. Akut koroner sendrom hastalarında bu risk faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; Kardiyovasküler risk faktörleri; Koroner anjiografi ABSTRACT Aim: The relationship between the number of coronary arteries with severe stenosis and cardiovascular risk factors was evaluated in patients with acute coronary syndrome. Material-Method: This study was designed retrospectively. 904 patients who underwent coronary angiography for acute coronary syndrome between 2016–2018 were included in the study. Patients who underwent coronary bypass surgery and didn’t have severe coronary artery disease were excluded. The patients were divided into two groups according to critical coronary artery stenosis as single vessel disease and multiple vessel disease. The relationship between multivessel disease and risk factors was compared. Results: Multivessel disease was detected in 544 (60%) patients and single vessel disease in 365 (40%) patients. Age, hypertension and diabetes were found to be higher in multivessel disease (respectively p<0.001, p=0.003, p=0.005). Male gender, family history and smoking were found to be higher in the single vessel disease. Conclusion: Diabetes and hypertension were higher in multivessel disease group, while family history and smoking were higher in single vessel disease group. It is important to consider these risk factors in patients with acute coronary syndrome. Key Words: Coronary artery disease; Cardiovascular risk factors; Coronary angiography
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,803 Tekil Ziyaretçi