Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.123-129
123-129 İNFERTİLİTENİN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMLA İLİŞKİSİ The Relationship Between Infertility With Sociocultural and Economic Situation Melike DEMİR ÇALTEKİN Emre BAŞER Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Taylan ONAT, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı; infertil ve fertil kadınların sosyokültürel ve ekonomik durumlarını karşılaştırmak, bu etkilerin infertilite etyolojisindeki yerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran 64 infertil ve 65 infertil olmayan toplam 129 kadına anket uygulanmıştır. Bu anket yaş, meslek, eğitim ve gelir düzeyi yanında aile tipi, ilişki sıklığı, infertilite süresi, ovulasyon zamanı farkındalığı ve stres düzeyini sorgulayan 16 sorudan oluşmaktadır. Bulgular: İnfertil kadınların yaş ortalaması 27.8±5.2, kontrol grubunun 32.0±5.1 idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.001). İnfertil kadınların ortalama evlilik süresi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0.001). İnfertil kadınların infertilite süresi ortalama 3.2±2.7 yıl olarak bulundu. Aile tipi değerlendirildiğinde infertil grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla oranda geniş aile yapısı mevcuttu (p=0.021). Katılımcıların ovulasyon zamanı farkındalığı infertil grupta istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek saptandı (p=0.002). Sonuç: Çalışmamızda özellikle yaşam tarzı geniş aile yapısında olanlarda, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi düşük olanlarda infertilitenin daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle, yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler, eğitim düzeyinin ve gelir düzeyinin artışı infertilite sıklığında azalmaya neden olabilir. Anahtar Kelimeler: İnfertilite; Sosyokültürel; Ekonomik ABSTRACT Aim: The aim of this study is to compare sociocultural and economic status of infertile and fertile women and to determine their role in etiology of infertility. Material and Method: A questionnaire was applied to 64 infertile and 65 non-infertile totally 129 women who were admitted to the gynecology outpatient clinic of Bozok University Faculty of Medicine. This questionnaire consists of 16 questions that question age, job, education and financial status, family type, frequency of sexual intercourse, duration of infertility, awareness of ovulation time and stress level. Results: The mean age of infertile women was 27.8 ± 5.2 years, 32.0 ± 5.1 years in the control group, and there was a statistically significant difference between the groups (p<0.001). Mean duration of marriage of infertile women was significantly lower than control group (p<0.001). The mean duration of infertility of infertile women was 3.2 ± 2.7 years. When the family type was evaluated, infertile group had significantly more extended family structure than the control group (p=0.021). Awareness of ovulation time was significantly higher in the infertile group. (p=0.002). Conclusion: In our study, it was found that infertility was more common especially in those with extended family structure, low education level and low income level. Therefore, some changes in lifestyle, increase in education and financial status may cause a decrease in the frequency of infertility. Keywords: Infertility; Sociocultural; Economic
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,783 Tekil Ziyaretçi