Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.115-122
115-122 ALLERJİK HASTALIKLARI OLAN HASTALARDA OBEZİTE,C-REAKTİF PROTEİN (CRP) VE SERUM TOTAL IGE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ Association Between Obesity, C-Reactive Protein and Serum Total IgE with Skin Prick Test Results in Patients with Allergic DiseasesEconomic Situation Yavuz Selim İNTEPE, Eylem YILDIRIM,Emine ÇÖLGEÇEN, Zeliha KAPUSUZ GENCER,Bülent ÇİFTÇİ ÖZET Amaç: Alerjik hastalığı olan hastalarda cilt prick test sonuçları ile serum total IgE, C-reaktif protein, vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. Metod: Bu çalışma Ekim 2011 ile Eylül 2018 tarihleri arasında üniversite hastanesinde yapıldı. Astım, alerjik rinit, kronik ürtiker ve atopik dermatit tanısı ile başvuran göğüs hastalıkları kliniğindeki 433 hastaya deri prik testi (DPT) uygulandı. Ayrıca hastaların serum total IgE, C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ve vücut kitle indeksi ölçümleri (BMI) değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubu 433 hastadan oluşmaktadır, 189'u (% 43,6) erkek, 244'ü (% 56,4) kadındı. Tanıya göre 177 (% 40,9) hastada astım, 108 (% 24,9) hastada alerjik rinit, 82 (% 18,9) hastada atopik dermatit ve 66'sında (% 15,2) kronik ürtiker vardı. SPT 285 (% 65,8) hastada pozitif, 148 (% 34,2) hastada negatif bulundu. En sık görülen alerjenler % 23.2, ev tozu % 19.2, vahşi çimenlerde % 14.8 ağaç karışımıydı. DPT pozitif grupta total IgE, CRP ve BMI değerleri istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.001). Obez hastalarda istatistiksel olarak anlamlı pozitif deri prik sonuçları vardı (p = 0.036). Ayrıca pozitif total IgE ve CRP grupları pozitif DPT grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p =0.001 ve p = 0.008). Total IgE düzeyleri ile DPT arasında orta düzeyde ve anlamlı pozitif korelasyon vardı (r = 0.463, p=0.001). Ayrıca CRP seviyeleri (r = 0.128, p = 0.008) ve obezite (r = 0.101, p = 0.036) düşük seviyede ve DPT ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi. DPT için sadece total IgE istatistiksel olarak anlamlı risk faktörü idi. Pozitif total IgE düzeyi, pozitif SPT olasılığını 8.11 kat arttırır. Sonuç: Bu çalışma, yüksek total IgE, CRP ve obezite düzeylerinin, pozitif deri prik testi olasılığının artmasıyla atopi ile ilişkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Pozitif total IgE düzeyi, deri prik test pozitifliği için güçlü bir prediktör olabilir. Anahtar kelimeler: Atopi; C-Reaktif Protein; Deri prik Testi; Obezite; Total IgE ABSTRACT Aim: To evaluate relationship between skin prick test results and serum total IgE, C-reactive protein, body mass index in patients with allergic diseases. Material and methods: This study was conducted in university hospital between October 2011 and September 2018. Skin Prick test (SPT) was applied to 433 patients in chest diseases clinic who were referred with diagnosis of asthma, allergic rhinitis, chronic urticaria and atopic dermatitis. Also patients’ serum total IgE, C-reactive protein (CRP) levels and body mass index (BMI) measurements were evaluated. Results: The study group were consisted of 433 patients, 189 (43.6%) male, and 244 (56.4%) female. According to the diagnosis, 177 (40.9%) patients had asthma, 108 (24.9%) had allergic rhinitis, 82(18.9%) had atopic dermatitis and 66 (15.2%) had chronic urticaria. SPT was positive in 285 (65.8%) patients while negative in 148(34.2%). Most frequently seen allergens were the mixture of trees 23.2%, home dust 19.2%, savage grass 14.8%. Total IgE, CRP, and BMI values were statistically higher in SPT positive group (p=0.001). Obese patients had statistically significant positive skin prick results (p=0.036). Also, positive total IgE and CRP groups were significantly higher in positive SPT group (p =0.001 and p=0.008). There was a moderate level and significant positive correlation between total IgE levels and SPT (r=0.463, p=0.001). Also CRP levels (r= 0.128, p=0.008) and obesity (r=0.101, p=0.036) had a low level and significant positive correlation with SPT. Only total IgE was the statistically significant risk factor for the SPT. Positive total IgE level increases the probability of positive SPT by 8.11 times. Conclusion: This study suggests that elevated levels of total IgE, CRP and obesity may have relationship with atopy by increased likelihood of positive skin prick test. Positive Total IgE level can be a strong predictor for skin prick test positivity. Key Words: Atopy; C-Reactive Protein; Obesity; Skin prick Test; Total IgE
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,773 Tekil Ziyaretçi