Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.109-114
109-114 ENDEMİK BÖLGEDEN GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SITMA İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Knowledge and Experiences About Malaria from University Students of Endemic Countries Ilkay BOZKURT, Sabra Abdallah Anwar Dossa,Behnaz ALIREZAEI, Heval BİLEK, Saban ESEN ÖZET Amaç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde sıtma endemik bölgeden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sıtma deneyimlerini ve bilgi düzeylerini ölçmek Gereç ve Yöntem: Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) tarafından sıtma endemik olarak kabul edilen ülkelerden gelen öğrencilerin demografik verileri, sıtma deneyimleri ve bilgi düzeylerinin değerlendirildiği anket yüz yüze yapılmıştır. Bulgular: Endemik bölgeden gelen 750 öğrenciden ankete katılmayı kabul eden ve anketi eksiksiz dolduran 106’sı değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 23 (±3,5), 77 (%72.6)‘sı erkekti. Ülkesi endemik kategoride olsa da 13 (%12.3) öğrenci ülkesinde hiç sıtma görülmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların 48 (%45.3)’ünün yaşamı boyunca ortalama 2.4±4.5) defa sıtma geçirme öyküsü vardı. Yedisinin profilaksi altında sıtma öyküsü bulunmaktaydı. Sıtma geçiren öğrenciler en sık Artemether-lumefantrin (10) ve klorokin (9) tedavilerini kullanmıştır. Kırk yedi (%43.3)’ü profilakside kullanılan en az bir sıtma ilacına aşinaydı. Katılımcıların %16’sı ülkelerinde sıtma ilaçlarına ulaşılabilirliği zor olarak ifade etmiştir. ‘Sıtma ölümcül bir hastalık mıdır?’ sorusuna %84.9 oranda evet yanıtı alınmıştır. Öğrencilerin 20’si tıp fakültesinde okumakta olup, 15’inin sıtma geçirme öyküsü vardı. Sıtma ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirilen tıp öğrencilerinin %70 (14)’i Afrika ülkelerinden gelmekteydi. Tıp öğrencileri sıtmanın %95 (19) oranda anofel türü sivrisineklerin ısırması ile, %60 (12) kan nakli, %70 (14) anneden bebeğe bulaş ve %15 (3) organ nakli ile bulaştığını belirtmiştir Sonuç: Bu sonuçlar tıp öğrencileri de dahil olmak üzere endemik bölgeden gelen öğrencilerin sıtma ile ilgili bilgi düzeylerinin arttırılması gerekliliğine işaret etmektedir. Anahtar kelimeler: Sıtma; Bilgi düzeyi; Yabancı uyruklu öğrenciler ABSTRACT Aim: The aim of this study was to evaluate experiences and level of knowledge about malaria among Ondokuz Mayis University students from endemic countries. Material and Methods: Face to face questionnaires were conducted asking questions about malaria demographic data, basic knowledge of its transmission, treatment, fatality and personal experiences from foreign students coming from countries considered to be malaria endemic by the Center for Disease Control and Protection. Results: Of the 750 students from the endemic region, 106 accepted to participate and completed the questionnaire. The mean age of the participants was 23 (± 3.5) and 77 (72.6%) were male. Thirteen (12.3%) of students from endemic regions stated that malaria was not observed in their countries. Forty nine (45.3%) of the participants had a history of malaria at an average of 2.4 (± 4.5) times during their lifetime. Seven participants had a history of malaria despite the use of chemoprophylaxis. Artemether-lumefantrine (10) and chloroquine (9) were commonly used antimalarials by students. Forty-seven (43.3%) of the participants were familiar with at least one malaria drug used in prophylaxis. Of them 16% (17) stated that accessibility to malaria drugs was easy. The question whether malaria is a fatal disease was answered as yes by 84.9% (n = 90) of the participants. Of the twenty medical student participants, 15 had a history of malaria and 70% (14) of them were from Africa. Medical students students stated that malaria was transmitted by; 95% (19) anopheles type mosquito bite, 60% (12) blood transfusion, 70% (14) transmission from mother-toinfant and 15% (3) through organ transplantation. Conclusion: These results indicate that students from endemic areas, including medical students, should increase their knowledge about malaria. Key words: Malaria; Knowledge; Foreign students
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,805 Tekil Ziyaretçi