Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.104-108
104-108 LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ ÖNCESİ MEKANİK BARSAK HAZIRLIĞI YAPILMALI MIDIR? Should Mechanical Bowel Preparation Be Done Before Laparoscopic Hysterectomy? Yakup YALÇIN ÖZET Giriş: Laparoskopik histerektomi jinekolojik operasyonlar içinde sık uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Laparoskopik histerektomi öncesi yapılan mekanik barsak hazırlığı açısından farklı görüşler bulunmaktadır. Biz bu çalışmada, benign jinekolojik patolojiler nedeniyle yapılacak laparoskopik histerektomi öncesi mekanik barsak hazırlığı yapılmasının gerekli olup olmadığını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, benign jinekolojik nedenlerle Haziran 2017 ve Haziran 2018 tarihleri arasında laparoskopik histerektomi ameliyatı yapılan 63 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların 24’ünde barsak hazırlığı yapılmadığı 39’unda ise mekanik barsak hazırlığı yapıldığı tespit edilmiştir. Hastaların yas¸, parite, vücut kitle indeksi, gec¸irilmis¸ cerrahi o¨yku¨su¨, histerektomi endikasyonları, operasyon su¨resi, uterus ağırlığı, hastanede yatıs¸ su¨releri, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Hastaların demografik verileri incelendiğinde yaş, parite, vücut kitle indeksi ve geçirilmiş pelvik cerrahi öykü arasında fark yoktur (p>0.05). Histerektomi endikasyonlarına bakıldığında myoma uteri, ilaca dirençli menometroraji, adneksiyal kitle, servikal displazi ve kronik pelvik ağrı arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmemiştir. Operasyon süresi, barsak hazırlığı yapılan hastalarda barsak hazırlığı yapılmayan hastalara göre istatistiksel anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur (p<0.05). Perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından bakıldığında fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Literatürde benign jinekolojik nedenlerle histerektomi yapılan hastalar için mekanik barsak hazırlığının gerekip gerekmediği hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bizim çalışmamızda mekanik barsak hazırlığı yapılmasının perioperatif ve postoperatif komplikasyon oranını değiştirmediği fakat operasyon süresini anlamlı derecede kısalttığı görülmüştür. Bundan dolayı uygun hastalara operasyon öncesi barsak hazırlığı yapılması faydalı olabilir. Anahtar kelimeler: Laparoskopik histerektomi; Mekanik barsak hazırlığı; Jinekolojik operasyon. ABSTRACT Aim: Laparoscopic hysterectomy is a common surgical procedure in gynecologic operations. There are different opinions in terms of mechanical bowel preparation before laparoscopic hysterectomy. In this study, we aimed to investigate whether mechanical bowel preparation is necessary before laparoscopic hysterectomy due to benign gynecologic pathologies. Materials and Methods: In this study, the data of 63 patients who underwent laparoscopic hysterectomy between June 2017 and June 2018 for benign gynecological reasons were analyzed retrospectively. It was determined that 24 patients had no bowel preparation and 39 patients had mechanical bowel preparation. Age, parity, body mass index, previous surgical history, hysterectomy indications, operation time, uterine weight, length of hospital stay, intraoperative and postoperative complications were compared. Results: When demographic data of the patients were examined, there was no difference between age, parity, body mass index and previous pelvic surgery history (p> 0.05). When hysterectomy indications were examined, no statistically significant difference was observed between myoma uteri, drug-resistant menometrorrhagia, adnexal mass, cervical dysplasia and chronic pelvic pain. Operative time was significantly shorter in patients who had bowel preparation compared to patients without bowel preparation (p <0.05). There was no difference between perioperative and postoperative complications (p> 0.05). Conclusion: There are different opinions in the literature regarding the need for mechanical bowel preparation for patients undergoing hysterectomy for benign gynecological reasons. In our study, mechanical bowel preparation did not change the perioperative and postoperative complication rates, but it significantly reduced the operation time. Therefore, preoperative bowel preparation may be useful for appropriate patients. Key words: laparoscopic hysterectomy; mechanical bowel preparation; gynecological operation.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,830 Tekil Ziyaretçi