Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.100-103
100-103 GEBELİKTE İLAÇ İNTOKSİKASYONLARI SEBEP VE SONUÇLARI Causes and Results of Drug Intoxication in Pregnancy Ahmet YÜKSEK , Gamze TALİH ÖZET Giriş: Gebelikte ilaçların farmakokinetiği ve farmadinamiği değişebilir. Bu yüzden bu hastalar genellikle yoğun bakımda takip edilirler. Erken dönemde gelişen komplikasyonlar yoğun bakımda takip ve tedaviyi yapan hekim için bir sorun olmakla beraber geç dönemde hastalar yalnızca kadın doğum uzmanları tarafından takip ve tedavi edildiği için geç dönem komplikasyonlar yeterince bilinmemektedir. Çalışmamızda en sık karşılaşılan ilaç intoksikasyonları ve gelişen komplikasyonları incelenmiştir. Materyal metot: Son beş yıl içerisinde hastanemize ilaç intoksikasyonu nedeniyle başvuru yapan gebeler retrospektif olarak incelendi. Hastane arşivleri gebelik süresince ve yeni doğanda erken dönemde gelişen mortalite ve morbidite açısından araştırıldı. Bulgular: İlaç intoksikasyonu nedeniyle başvuran 116 hastanın yüzde yetmiş beşi yoğun bakımda tedavi edilmişti. Konsültasyon notlarıan göre bu hastaların %47.4ü ilacı intihar amacı ile kullanmıştı ve %52.58’i yanlışlıkla aşırı doz aldıklarını belirtmişti. İntoksikasyon vakalarında en sık kullanılan ilaç %28.4 ile prenatal multivitaminlerdi. Bunu parasetamol, antibiyotikler, opioid olmayan analjezikler izledi. Yirmi sekiz hastada birden fazla ilaç kullanımı vardı. 15 hasta başka bir merkeze sevk edildi. Beş hastada erken doğun veya düşük gözlendi ve durum iki hastada ölümcül sonuçlandı. Sonuç: Gebelerde ilaç intoksikasyonları genellikle kendi ilaçları ile gerçekleşmektedir. Bu ilaçların doz aralıklarının geniş olması sayesinde mortalite oranları düşük bulunmuştur. Gebelik uzun bir süreçtir ve kullanılan ilacın bu sürece etkisinin tespiti zor olabilmektedir. Bu yüzden gerçek morbidite oranları net değildir. Anahtar Kelimeler: Gebelik; İlaç intoksikasyonu; Erken komplikasyonlar ABSTRACT Background and aim: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs may vary in pregnancy. Therefore, these patients are usually followed up in intensive care. Although early-term complications due to intoxication are usually a challenge for the physician in the intensive care unit, late-term effects are unknown by intensivists and only followed by a gynecologist. In our study, commonly used drugs and complications related to intoxication were investigated. Methods: In the last 5 years, pregnant patients who admitted to our hospital with drug intoxication were evaluated retrospectively. The hospital archives were investigated in these patients for the mortality and morbidity due to intoxication, in the pregnancy period, the postnatal first month and the effects on the newborn. Result: Seventy five percentof 116 pregnant women who admitted to our hospital due to drug intoxication were followed up in the intensive care unit. According to the consultation notes, 47.4% of the patients were useddrugs for the purpose of suicide and the 52.58% patientswere used inadvertently. The most commonly used drugs were prenatal vitamin drugs(28.4%), paracetamol (21.5%), antibiotics (12%) and non-opioid analgesics 6.8%, There was more than one drug use in 28 patients. Fifteen of the patients were referred to another center. Five patients had premature labor or miscarriage. In two patients, the condition was mortal. Conclusion: Drug intoxications in pregnant women are usually carried out by the drugs they use. The mortality rate was found to be low because the therapeutic ranges of these drugs were broad Pregnancy is a long process and it may be difficult to establish a relationship between possible complications and drug intoxication during pregnancy.Therefore the true morbidity rate is not clear. Keywords: Pregnancy; Drug intoxication; Early complications
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,818 Tekil Ziyaretçi