Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.94-99
94-99 DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Sleep Quality of Caregivers of Dementia Patients Mehmet HAMAMCI, Gurbet BOZKURT,Özgül KARAASLAN, Yunus HACIMUSALAR,Mustafa BÜYÜKKIZMAZ, Levent Ertuğrul İNAN ÖZET Amaç: Bu çalışmada orta ve ağır evre Alzheimer hastalarına bakım veren aile üyelerinin depresyon, anksiyete ve uyku kalitelerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlandı. Materyal ve Metod: Bu prospektif, kesitsel çalışmaya orta veya ağır evre Alzheimer hastalarına bakım veren 18-65 yaş arası, en az ilkokul mezunu olan 29 kişi ile bakım verme öyküsü olmayan 30 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Olgulara demografik verileri içeren anket soruları, Pitssburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı. Bulgular: Alzheimer hastalarının yaş ortalaması 74,52±8,23 yıl idi. Alzheimer hastalarının 14’ü (%48,3) kadın, 15’i (%51,7) erkekti. Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaş ortalaması 42,31±10,01, kontrol grubunun yaş ortalaması 37,87 ±11,08 idi. Yaşlar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,111). Gruplar arasında cinsiyet açısından da anlamlı fark yoktu (p=0,322). Alzheimer hastalarına bakım verenlerin BDÖ median değeri 7 (min:2, max:19) yıl olup sağlıklı kontrol grubunun BDÖ median değeri 10 (min:6, max:36) yıl idi. Bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). Bakım verenlerin BAÖ median değeri 5 (min:2, max:16) yıl olup sağlıklı kontrol grubunun BAÖ median değeri 6 (min:4, max:17) yıl idi. Bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,026). PUKİ toplam puanlarına göre bakım verenlerin %51,7’sinde (n=15), sağlıklı kontrol grubunun %23,7’sinde (n=12) uyku kalitesi kötüydü ve bu fark anlamlıydı (p=0,047). Sonuç: Alzheimer hastalarına bakım verenlerde ölçek puanlarına göre anksiyete ve depresyon puanları daha yüksek bulunmuş olup ayrıca uyku kalitelerinin de daha kötü olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alzheimer; Uyku; Depresyon; Anksiyete; Bakım veren; Bakım yükü. ABSTRACT Objective: In this study, we aimed to compare the depression, anxiety and sleep quality of the family members who were caring for the patients with moderate and severe stage Alzheimer’s disease. Materials and Methods: This prospective, cross-sectional study included 29 healthy subjects aged between 18-65 years who were caring for moderate or severe stage Alzheimer’s disease, and 30 healthy controls without any history of caregiving. The questionnaires included demographic data, Pitssburgh Sleep Quality Index (PSQI), Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI). Results: The mean age of the patients with Alzheimer’s disease was 74.52 ± 8.23 years. Fourteen (48.3%) of Alzheimer’s patients were female and 15 (51.7%) were male. The mean age of caregivers in patients with Alzheimer’s disease was 42.31 ± 10.01, and the mean age of the control group was 37.87 ± 11.08 years. There was no significant difference between the ages (p = 0.11). There was no significant difference between the groups in terms of gender (p = 0.332). The BDI median value of the caregivers of Alzheimer’s patients was 7 (min: 2, max: 19) years and the BDI median value of the healthy control group was 10 (min: 6, max: 36) year. This difference was statistically significant (p = 0.001). The median value of caregivers was 5 (min: 2, max: 16) years and the median value of the healthy control group was 6 (min: 4, max: 17) years. This difference was statistically significant (p = 0.026). According to the PSQI total scores, 51.7% (n = 15) of caregivers and 23.7% (n = 12) of the healthy control group had poor sleep quality and this difference was significant (p = 0.047). Conclusion: Anxiety and depression scale scores were found to be higher in caregivers of patients with Alzheimer’s disease, and the quality of sleep was found to be worse. Keywords: Alzheimer; Sleep; Depression; Anxiety; Caregiving; Caregiver burno
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,806 Tekil Ziyaretçi