Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.89-93
89-93 TÜRK POPÜLASYONUNDA OS AKROMİALE PREVALANSI VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE SUBAKROMİYAL MESAFE VE AKROMİYON TİPOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Os Acromiale Prevalence and Evaluation of Subacromial Distance and Acromion Typology by Magnetic Resonance Imaging in a Turkish Population Gökhan POLAT, Kutsi TUNCER ÖZET Amaç: Bir Türk popülasyonunda akromiyon tipi, os acromiale prevalansını ve akromion tipolojisinin subakromiyal mesafe ile ilişkisini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Dahil etme kriterlerini karşılayan toplam 528 hasta, os akromiale varlığı, akromiyon tipi ve subakromial mesafe açısından iki radyolog tarafından değerlendirildi. Akromion tipolojisi, os akromiale olmayan hastalarda değerlendirildi. Os akromion, subakromial mesafedeki değişiklikler istatistiksel olarak cinsiyet, etkilenen taraf (sağ / sol) varlığına bağlı olarak değerlendirildi. Ayrıca, subakromial mesafe ile akromion türleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: On iki hastada (% 2.27) os akromiale vardı. Yüz on altı hastada tip I akromion (% 22.5) varken, 352 hastada tip II akromion (% 68.2), 10 hastada tip III akromion (% 1.9) ve 38 hastada da tip IV akromion (% 7.4) vardı. Ortalama subakromial mesafe 6.6 mm (% 95; 6.5-6.77 mm) olarak bulundu. Akromion tipine göre, subakromial mesafe tip IV akromionda tip I ve II'ye göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.02). Subakromial mesafede cinsiyet ve taraf açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.309 ve 0.454). Sonuç: Türk popülasyonunda cinsiyete ve tarafa göre subakromial mesafede anlamlı bir fark yoktu. Değerlendirilen Türk popülasyonunda en sık ve en yaygın akromion türü sırasıyla tip II ve tip III idi. Subakromiyal mesafe tip 4 akromionda daha büyüktü. Anahtar Kelimeler: Os acromiale; Subacromial mesafe; Acromion tipoloji ABSTRACT Purpose: To determine the prevalence of acromion type, os acromiale, and the relation of acromion typology with subacromial distance in a Turkish population. Materials and Methods: A total of 528 patients who met the inclusion criteria were evaluated in terms of presence of os acromiale, type of acromion, and subacromial distance by two radiologists. Acromion typology was evaluated in patients without os acromiale. Variations of subacromial distance depending on the presence of os acromion, sex, affected side (right / left) were statistically assessed. In addition, an association between subacromial distance and acromion types was sought. Results: Twelve patients (2.27%) had os acromiale. One-hundred and sixteen patients had type I acromion (22.5%) whereas 352 had type II acromion (68.2%), 10 had type III acromion (1.9%), and 38 had type IV acromion (7.4%). The median subacromial distance was found to be 6.6 mm (95% CI for median; 6.5-6.77 mm). Regarding the acromion type, subacromial distance was significantly higher in type IV acromion than in types I and II (p= 0.02). There was no significant difference in subacromial distance according to sex and side (p=0.309 and 0.454 respectively). Conclusion: There was no significant difference in subacromial distance according to sex and side in the Turkish population. The most and least common types of acromion in the evaluated Turkish population were type II and type III, respectively. The subacromial distance was greater in type 4 acromion. Key Words: Os Acromiale; Subacromial distance; Acromion typology
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,796 Tekil Ziyaretçi