Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.84-88
84-88 KLİNİĞİMİZDE HELLP SENDROMU TANISI ALAN OLGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Retrospective Evaluation of Patients With Hellp Syndrome In Our Clinic Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Emre BAŞER, Taylan ONAT, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimize başvuran pre-eklampsi vakalarından HELLP sendromu gelişen olguların klinik, biyokimyasal değişikliklerinin, maternal ve fetal komplikasyonlarının incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017-Mart 2019 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatırılan 56 pre-eklamptik hastadan HELLP sendromu gelişen olgular retrospektif olarak incelendi. Tüm olguların klinik, laboratuvar parametreleri, fetal ve maternal komplikasyonları değerlendirildi. Bulgular: Kliniğimizde yatırılan 56 pre-eklamptik gebenin 22 ‘si ağır (% 39,2) , 34’ü (% 60,8) hafif pre-eklampsi idi. Şiddetli pre-eklampsi vakalarından 3 tanesinde HELLP sendromu geliştiği saptandı. HELLP Sendromu gelişen 3 vakamızın yaşları 33,31 ve 26 idi. Hastalardan ikisi multipardı. Primigravid olan hastamız 20.gebelik haftasında bulunmaktaydı. Diğerleri 38 ve 36. gestasyonel haftalarda idi. Ortalama vücut kitle indeksi değerleri 28.1 idi. Trombosit sayısı tüm hastalarda <100.000 mm3 idi. Ortalama AST , ALT ve LDH değerleri sırasıyla 266.66 IU/L, 432 IU/L, 1006.66 IU/L idi. Çalışma dönemimizdeki pre-eklampsi insidansı % 5.6, HELLP insidansı % 0.3 olarak saptandı. Maternal ve fetal mortalite gözlenmedi. Sonuç: Gebeliğin hipertansif hastalıkları maternal ve fetal komplikasyonlar gelişmesine neden olabilir. HELLP sendromu tüm obstetrisyenlerin erken tanı koyması gereken ve hızlı tedavi gerektiren önemli bir obstetrik komplikasyondur. Anahtar Kelimeler: HELLP sendromu; Pre-eklampsi; Gebelik. ABSTRACT Aim: The aim of this study was to investigate the clinical, biochemical, and maternal and fetal complications of HELLP syndrome in pre-eclampsia cases. Material and Methods: HELLP syndrome cases were evaluated retrospectively in 56 pre-eclamptic patients admitted to our clinic (Bozok University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics) between January 2017 and March 2019. Clinical and laboratory parameters, fetal and maternal complications were evaluated. Results: Of the 56 preeclamptic women hospitalized in our clinic, 22 were severe (39.2%) and 34 (60.8%) were mild pre-eclampsia. Three cases of severe pre-eclampsia developed HELLP syndrome. The age of the cases with HELLP syndrome was 33, 31 and 26 years, respectively. Two of the patients were multiparous. Our patient who was primigravid was in the 20th week of pregnancy. The others were at 38 and 36 gestational weeks. The mean BMI values were 28.1. The platelet count was <100 .000 / mm3 in all patients. Mean AST, ALT and LDH values were 266.66 IU / L, 432 IU / L, 1006.66 IU / L, respectively. Pre-eclampsia incidence was 5.6% and HELLP incidence was 0.3%. No maternal and fetal mortality was observed. Conclusion: Hypertensive diseases of pregnancy may cause maternal and fetal complications. HELLP syndrome is an important obstetric complication that requires early diagnosis of all obstetricians and requires rapid treatment. Keywords: HELLP syndrome, preeclampsia, pregnancy.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,785 Tekil Ziyaretçi