Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.79-83
79-83 FİBROMİYALJİ TANISINDA İNFLAMATUAR BİR BELİRTEÇ: PLATELET DAĞILIM GENİŞLİĞİ Platelet Distribution Width As A Novel Inflammatory Marker For Fibromyalgia Emre ATA, Tolga DÜZENLİ ÖZET Amaç: Fibromiyalji sendromu (FMS), çoklu hassas noktalarda kronik yaygın ağrı ile karakterize, yorgunluk, uykusuzluk, kognitif disfonksiyonlarda bozukluk vb. sistemik semptomlarla bir arada seyreden bir sendromdur. Bu çalışmanın amacı, FMS tanılı hastalar ile kontrol grubu arasındaki platelet dağılım genişliği (PDW), kırmızı küre dağılım genişliği (RDW), ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/ lenfosit oranı (PLR) hematolojik parametrelerini araştırmak ve hastalık etyopatogenezine katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine ayaktan başvuran ve ‘American College of Rheumatology’ (ACR) kriterlerine göre FMS tanısı konan 200 hasta ve 65 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Muayeneleri kapsamında ayrıntılı anamnez alımı, detaylı fizik muayene, hematolojik ve biyokimyasal parametreleri incelendi. İstatistiksel olarak karşılaştırma ve analizleri yapıldı. Bulgular: FMS grubunda PDW 17,1±1,9, RDW 12,5±1,4; MPV 8,3±1,2 fentolitre (fl); NLR 1,81±0,67; PLR 114,1±32,4 idi. Kontrol grubunun ise PDW değeri 17,6±2,1 (p=0,034); RDW 12,3±1,2; MPV 8,5±1,4; NLR 1,84±1,11; PLR 111,9±38,6 idi. Yapılan karşılaştırmalarda RDW, MPV, NLR, PLR de her iki grup arasında fark saptanmazken; FMS tanılı hastalarda PDW, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük saptandı (p<0.05). Sonuç: PDW’nin, FMS patogenezinde muhtemel inflamatuar aktivitenin hematolojik parametrelerdeki göstergesi olarak ve FMS nin erken tanısında bir belirteç olarak rolü olabilir. Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu; Hematolojik parametreler; Platelet dağılım genişliği. ABSTRACT Objective: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a benign condition that is characterized by is chronic widespread pain at multiple tender points, systemic symptoms such as fatigue, cognitive dysfunction and insomnia. The aim of this study was to investigate the relationship between FMS and platelet distribution width (PDW), red cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV), neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelets to lymphocyte ratio (PLR) and other haematological parameters. Material and Methods: The patient group consisted of 200 FMS patients who had met the American College of Rheumatology (ACR) classification criteria for FMS, and the control group consisted of 65 healthy volunteers. Carefully obtained history, detailed physical examination, hematologic and biochemical tests were performed. The groups were investigated by comparison and correlation analyzes. Results: In the FMS group PDW was 17,1±1,9; RDW was 12,5±1,4; MPV was 8,3±1,2 fl; NLR was 1,81±0,67 and PLR was 114,1±32,4. For the control group, the results were as; PDW 17,6±2,1; RDW 12,3±1,2; MPV 8,5±1,4; NLR 1,84±1,11 and PLR 111,9±38,6. There was no difference between the two groups for RDW, MPV, NLR and PLR. PDW was statistically significantly lower in FMS group than controls (p <0.05). Conclusions: PDW may play a role as an early inflammatory marker for the pathogenesis and diagnosis of FMS. Keywords: Fibromyalgia syndrome; Haematological parameters; Platelet distribution width.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,777 Tekil Ziyaretçi